• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อบย. สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนองาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำลิก 1 สปป.ลาว

95.Business Move

       เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงาน (หปย-ธ. กผงย-ธ.) และนายสุธี คำแฝด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 4 กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (หบฟ4-ธ. กบร-ธ.) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้เดินทางไปโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำลิก 1 (NL1PC) เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลนำเสนองานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า ประเมินต้นทุนงานและนำเสนองาน Warranty Inspection และ Major Maintenance : M ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

     โดยหลังจากสำรวจเก็บข้อมูลได้ประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร NL1PC โดยมีนายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ Managing Director นายปรีชา ศรีน้อย DMD Operations and Maintenance นายอภิชาติ สงบ Plant Manager และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูลเบื้องต้นก่อนดำเนินการต่อไป

       โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำลิก 1 (NL1PC) ตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2557 และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กำลังการผลิต 65 MW (32.25x2 Units) ประเภท Run of River โดยมีบริษัท Hydro Engineering ถือหุ้น 40% บริษัท GPSC ถือหุ้น 40% บริษัท POSCO E&C ถือหุ้น 10% และบริษัท ไฟฟ้าลาว (EDL) ถือหุ้น 10%

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. อบย. : รายงาน

ชธค. พบผู้ปฏิบัติงาน อค-บน. และส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มสะอาด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลม ให้กับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว

93.Business Move

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) เดินทางเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 เพื่อเข้าพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมี นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (อค-บน.) และนายสถาพร ศรีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (ช.อค-บน.) พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการนี้ ชธค. ได้กล่าวถึงนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปัจจุบัน และอนาคตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทีมงาน อค-บน. ที่เสียสละทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างดีถือเป็นตัวแทน กฟผ. และประเทศไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

ในบ่ายวันเดียวกัน นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ (ชธค.) ร่วมกับ นายทศพร ทิพย์วรธรรม (Plant Director) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และผู้นำชุมชน ร่วมส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มสะอาด และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลมให้กับโรงเรียนมัธยมสินสมบูรณ์ หินหัวเสือ เมืองอนุวงศ์ แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว พร้อมทั้งร่วมเล่นกีฬา และกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม สปป.ลาว อย่างเป็นกันเอง สำหรับโรงกรองน้ำดื่มสะอาด และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลมเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนน้ำงึม 2 และชุมชนร่วมดำเนินการ โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตกุศลในกิจกรรมกอล์ฟการกุศล และบางส่วนเป็นเงินบริจาคจากผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และ อค-บน. ร่วมระดมทุนเพิ่มเติมถือว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานเขื่อนน้ำงึม 2 และชุมชนที่ดำเนินการร่วมกัน ในการสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน วัด โรงเรียน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป     

นงนุช ภู่พิบูลย์ วก.10 รวธ. / ทักษิณา ห่านสวรรค์ วก.10 รวธ. : รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ตรวจสอบและทดสอบ Spillway เขื่อนศรีนครินทร์

94.Business Move

 

      เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน นำโดย นายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) นายถนัด พัฒน์แช่ม วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (วศ.10 กบร-ธ.) นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) .อ.วิโรจน์ พันธุ์ดี วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (วศ.9 กฟน-ธ.) และนายธราธิป วังวิทยา วิศวกรระดับ 9 กองระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังน้ำ (วศ.9 กรรน-ธ.) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากเขื่อนศรีนครินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบและทดสอบการเปิด-ปิด บานระบายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

      นายดนัย วัฒนาดิลกกุล เปิดเผยว่า การตรวจสอบและทดสอบการเปิด-ปิด บานระบายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการดำเนินการด้านความปลอดภัยของเขื่อนก่อนเข้าฤดูน้ำหลาก การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS) ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายทอดสดแบบ REAL TIME เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

ทนงศักดิ์ หน่อทอง หตม-ธ. กคข-ธ. อบย. : รายงาน

สายงาน รวธ. นำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย สปป. ลาว

92.Business Move

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (กธบต-ธ. อกธ.) นายภาสวร วรรณกาญจน์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมกังหันก๊าซและดีเซล ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (หวด-ธ. อบค.) นายอานนท์ มิตรกูล หัวหน้าแผนกวางแผน ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (หวผฟ-ธ. อบฟ.) นางสาวศุทธาสิณี บุญประสพ วิศวกรระดับ 7 แผนกการขายและบริหารสัญญางานระบบส่ง (วศ.7 หขบส-ธ. อกธ.) ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพ และประสบการณ์การให้บริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทั้งในด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบส่ง ให้แก่ ดร.สุรเชษฐ์ ธำรงลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ และนายศักดิ์น้อย เหลืองทองเปลว รองกรรมการผู้จัดการ นายนภดล เหมะรัต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเทอร์ เอเซีย จำกัด ณ ชั้น 17 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมจัดทำแผนการย้ายถิ่นฐานใหม่ ESIA (Environmental Social Impact Assessment) โดยมีแผนจะเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แบ่งเป็น 2 ช่วงในเดือนเมษายน 2569 ฝั่งขวาแม่น้ำโขง (12 Unit) และในเดือนตุลาคม 2572 ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง      (20 unit) ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย สปป. จะมีกำลังการผลิตรวม 728 เมกะวัตต์ จากกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 22.75 เมกะวัตต์ จำนวน 32 ยูนิต

การเข้านำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารบริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเทอร์ เอเซีย เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของ กฟผ. รวมถึงแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน ต่อไปในอนาคต

จักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ.: รายงาน