• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

สายงาน รวธ. รุกตลาด กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จัดงานการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การปรับปรุงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า (kV Control)” ครั้งที่ 1

75. Business Move

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นางวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) และ นางรังสินี ประกิจ วิศวกรระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (วศ.11 รวธ.) เข้าร่วมงานการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การปรับปรุงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า (kV Control) ครั้งที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญทีมบำรุงรักษา กฟผ. และ เยี่ยมชมศักยภาพศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย แก่ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 31 ราย จำนวน 80 คน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย

สำหรับการจัดงานการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯได้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และ กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวนทั้งสิ้น 182 ราย

               นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) กล่าวว่า “การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปรับปรุงการควบคุมแรงดันไฟฟ้า (kV Control)” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการให้แก่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบ Remote Control แล้วทั้งสิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กกพ. กำหนด และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในภาพรวม ตามนโยบายของภาครัฐเป็นหลัก”

              สำหรับการตอบรับจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานอยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยงานบริการที่กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. งาน Automatic Line Voltage Control คิดเป็นร้อยละ 44.4 2. งาน Transformer life Management คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 3. งาน Boiler life Management คิดเป็นร้อยละ 30.6

น.ส.มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ. รายงาน

 

 

ผู้บริหาร RGCO Kick Off และพบ ผู้ปฏิบัติงาน MO RGC-T02

73.Business Move

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี (RGC) มีกำหนดการดำเนินงาน Major Overhaul (MO) RGC-T02 ตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (กจก.) และนายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อพบปะผู้ปฏิบัติงาน MO และเริ่ม Kick-off เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

          สำหรับงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงาน MO มีความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงาน” หรือ “อุบัติเหตุเป็น ศูนย์” โดย นายอุดมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน ได้เน้นย้ำ และสร้างความตระหนักโดยนำกล่าวคำปฎิญาณตน "แสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานให้เกิดความปลอดภัย" ร่วมกัน อีกทั้ง ได้มีการมอบรางวัล นั่งร้านดีเด่นให้แก่ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และกองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) อีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

 

อบย. ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน ระบบ Video Conference

74.Business Move

 

           เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) นำทีมผู้ปฏิบัติงานกองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำกับศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านระบบ Video Conference โดยเข้าร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชพว.) กองจัดการทรัพยากรน้ำ (กจน-พ.) และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ณ ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย กฟผ.

          สำหรับครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนของปี 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อสั่งการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้หน่วยงานที่ดูแลเขื่อนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้งเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยในปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และสภาพน้ำในเขื่อน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 32,465 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน เพื่อติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของเขื่อน กฟผ.

ภัสสร รักชีพ หวรอ-ธ. กคข-ธ. อบย.: รายงาน

 

คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมติดตามผล โครงการวิจัย Gas Turbine Block 1 (RGC)

72.Business Move

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับโครงการการเพิ่มสมรรถภาพของ Gas Turbine ด้วยอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter ประชุมร่วมกับทีมวิจัย นำโดย นายชูศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.)

          โดยผลการตรวจติดตาม โครงการฯ มีการติดตั้งระบบ Water Spray ที่ GT-Block 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี และทดสอบสมรรถนะการใช้งานแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนามตรวจรับและปิดโครงการ และในส่วนของผลลัพธ์ของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่ม Power Output 14.56 MW ลด Heat Rate 13.62 kJ/kWh นอกจากนั้นยังสามารถนำ Know How ไปขยายผลใช้งานที่โรงไฟฟ้าอื่นของ กฟผ. ได้อีกด้วย

          นอกจากนี้ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด สามารถลดค่าปรับเนื่องจากทำ Load ไม่ได้ตามสั่งการ มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/ปี และมี Fuel Gain มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท/ปี (กรณีสามารถใช้งานระบบ Water Spray ที่ Base Load ต่อเนื่อง) เงินลงทุนของโครงการ มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท/บล็อก ซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 1 ปี

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน