• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ชธค. และ อค-บร. พลิกโฉมการสำรวจความพึงพอใจ

11. Business Move

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) พร้อมทีมคณะทำงานจาก โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นำทีมโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) และผู้บริหารระดับหน่วย เข้าพบลูกค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) นำทีมโดย ดร.ธนะ บุญญสิริกูล กรรมการผู้จัดการ นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ นายจินตวัฒน์ เรืองสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตและบำรุงรักษา นายวีระยุทธ คงอ่อน ผู้จัดการส่วนบริหารสัญญา นายวิชัย วิรุฬห์ธาดา ผู้จัดการส่วนพัสดุ นายสุทธิชัย สุระนาถ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการงาน O&m โดยเปิดใจคุยร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องกาแฟ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร.: รายงาน

 

 

งานตรวจสอบและรับรองฯ ท่าเทียบเรือ 2A โรงไฟฟ้าพระนครใต้

9. Business Move

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบฟ.) นำโดย นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นายอนุสรณ์ ปิ่นพัฒนพงศ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) นายภานุวัฒน์ อยู่แก้ว หัวหน้าแผนกตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 3 (หบฟ3-ธ. กบร-ธ.) และผู้ปฏิบัติงาน อบย. ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและนำเสนอรายละเอียดผลการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ 2A โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เนื่องจากเป็นโครงสร้างส่วนสำคัญที่ใช้ในการลำเลียงเชื้อเพลิงจากเรือเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าซึ่งต้องมีการขอหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพโครงสร้างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร (วย.) เป็นผู้ลงนามรับรองความมั่นคงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ทั้งนี้ การรับรองความปลอดภัยโครงสร้างท่าเทียบเรือโดยวุฒิวิศวกรโยธา (วย.) เป็นบริการใหม่ของฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน กฟผ. ที่มีการใช้งานท่าเทียบเรือในการขนถ่ายเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ กฟผ. ต่อไป

ทศพล ทองอ่อน วศ.6 หบฟ3-ธ. กบร-ธ. อบย. : รายงาน

ชธค. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2563

10. Business Move

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 หน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ชธค.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2563 ระหว่าง นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) กับ ผู้อำนวยการ/หัวหน้า โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในสังกัด ชธค. ได้แก่ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (อค-บพ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา เขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (อค-บน.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (อค-บส.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตน้ำเย็น (คกบผ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (คกบน.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (คกบบ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำลิก1 สปป.ลาว (คกขล.) และโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำเงียบ1 สปป.ลาว (คกขง.) โดยมี นายวิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ วิศวกรระดับ 11 (วศ.11 ชธค.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 203 ท.100 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อัจฉรา เกียรติบำรุง วก.7 หบบ-ธ. กบค-ธ. : รายงาน

ผู้บริหาร อกธ. และ อค-บร. เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

8. Business Move

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายอนุสรณ์ ภู่คำมี หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ (กธบน-ธ.) น.ส.สุมานี ธีรสวัสดิ์ หัวหน้ากองการตลาดและจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (กตบ-ธ.) นายพลสัณห์ พงษ์ประยูร หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาในประเทศ 3 (หขบน3-ธ.) และผู้ปฏิบัติงาน อกธ. เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) ได้แก่ นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ และถือโอกาสแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะ บุญญสิริกูล กรรมการผู้จัดการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ได้แก่ นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) และนายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) และนายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) ร่วมเข้าพบและเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบอร์ด อาคารบริหารบริษัทฯ โรงไฟฟ้าราชบุรี

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน