• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. ต้อนรับ Bhutan Power Corporation ประเทศภูฏาน ศึกษาดูงานด้านระบบส่งไฟฟ้า

80.Business Move

 

       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ให้การต้อนรับ Mr. Pradeep Pradhan, Mr.Shamsher Pradhan - Associate Director และคณะผู้บริหาร บริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน (Bhutan Power Corporation, BPC) ในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบส่งไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งของสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งควบคุมระบบสั่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย    

          กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานรัฐกิจสัมพันธ์ ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กฟผ. และบริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ เทคนิค การบำรุงรักษาระบบส่ง และด้านธุรกิจระบบส่ง โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภริษา ธรรมวัฒนา วก.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

อกธ. ร่วมกับ อจพ. จัดการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

78. Business Move

 

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายจัดการุรกิจ (อกธ.) ร่วมกับ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.) จัดการบรรยายหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” โดยมี นางทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ-2 (ช.อจพ-2.) เป็นประธาน ในการเปิดการบรรยาย นางสาวสุนันทา ชัยณรงค์เดชากุล วิทยากรระดับ 7 (วก.7) นายอัศดินทร์ ทิพยวงศ์ วิทยากรระดับ 6 (วก.6) และนายสิรโสภณ สุวรรณโสภณ วิทยากรระดับ 6 (วก.6) เป็นวิทยากรอบรมแก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาโรจน์ นวสุวิศว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการโรงไฟฟ้าและผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และผู้ปฏิบัติงานบริษัทฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นี้ เป็นหลักสูตรการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะการแบ่งงาน/จัดการกลุ่มงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ประเภทของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการอนุมัติ Purchase Order (PO) การแบ่งหมวดหมู่งานซื้อ/จ้าง การพิจารณาการซื้อ/จ้าง ตลอดจนถึงการจัดทำราคากลาง และข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่าง บริษัทฯ และ กฟผ. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างระบบงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าบำรุงรักษาสัญญาระยะยาว และสร้างความแข็งแกร่ง และเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

นัฐติพงศ์ โพธิกัณหะ วก.5 หขบน1-ธ. กธบน-ธ.: รายงาน

สายงาน รวธ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Power Plant Insurance

79. Business Move Page 1

 

            เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Power Plant Insurance โดยได้เรียนเชิญ นายภาสกร ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในด้าน Power Plant Insurance มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

          การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) งานประกันภัยโรงไฟฟ้า สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในส่วนของเงื่อนไขการประกันภัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดหาประกันภัย เงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณาในการทำประกันภัยโรงไฟฟ้า   การเคลมประกันภัย   ความสัมพันธ์ของหลักการประกันภัยที่มีผลกระทบต่อผู้ทำประกันภัย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสร้างข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้ โดยมีผู้ปฏิบัติงานสนใจเข้ารับฟังการบรรยายจากหลายสายงาน ได้แก่ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (รวบ.) รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) รวมทั้งสิ้น 280 คน

สงคราม โฆษิตสกุล วก.6รวธ.: รายงาน

คพ.รวธ. ประชุมสัญจร พร้อม Site Visit งาน MO RGC-T02

77. Business Move

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คพ.รวธ.) ได้จัดการประชุม คพ.รวธ. ครั้งที่ 4/2562 นำโดย นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) เป็นประธานการประชุม นายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายวิสิฎฐ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (คพ.อค-บร.) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และติดตามผลการแก้ไขในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุม1 อาคารราชพฤกษ์ โรงไฟฟ้าราชบุรี พร้อมเยี่ยมชม Site Visit งาน MO RGC-T02

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน