• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

RGCO ร่วมกับ อค-บร. จัดงาน “วันมหกรรมสุขภาพ รฟ.ราชบุรี”

66. Business Move

 

     เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) ร่วมกับ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) จัดงาน “วันมหกรรมสุขภาพ รฟ.ราชบุรี” โดยมี นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ และนายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) พร้อมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานบริษัท RGCO และอค-บร. เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพในการทำงาน

     ภายในงานมีบูธสุขภาพมากมาย เช่น บูธสบายใจ ตรวจวัดภาวะ และดูแลความเครียดให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน บูธดัดจัดสรีระแก้อาการ Office Syndrome บูธตอกเส้นนวดอาการ จาก กฟผ. แม่เมาะ และบูธกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ เป็นต้น

     นอกจากนี้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยังได้พบปะ และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ พืชผัก ผลไม้ จาก 9 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี อีกทั้ง ชุมชนยังได้รับความรู้ด้านสุขภาพ และชื่นชมสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นของโรงไฟฟ้าราชบุรีอีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

อกธ. จัดอบรมหลักสูตร ทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ โครงการ Technical Sales Support (รุ่นที่ 1)

64. Business Move

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา Technical Sales Support (รุ่นที่ 1) ขึ้น ซึ่งแผนงานของโครงการมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมหลักสูตรลำดับที่ 1 คือ หลักสูตรทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ (Service Mind and Sales Personality) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 โดยอาจารย์ ทวนทอง ทองเต็ม วิทยากรจากบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด โดยมี นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 40 คน

สำหรับโครงการ Technical Sales Support รุ่นที่ 1 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ได้เห็นชอบในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน ชธธ. ร่วมมือกับหน่วยงานขายของ อกธ. ในช่วงกระบวนการขายงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการรับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทาง การให้ข้อมูลด้านเทคนิคในงานบริการของฝ่ายตนเอง จนกระทั่งถึงการส่งมอบงานบริการในที่สุด

วิศรุต หงษ์ชูเวช วก.5 หผธ-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จัดกิจกรรม Informal Meeting ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง สุขภาพดี กับโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว

65. Business Move

         เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ได้จัดกิจกรรม Informal Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง สุขภาพดี กับโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว โดยมี นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เป็นประธาน และนางสาวแพรวเพชร เพ็ชรปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (จป.อบย.) ร่วมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และรายละเอียดโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว

         บรรยากาศภายในงาน Informal Meeting ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม Warm Up ร่างกายก่อนเริ่มงาน และได้อธิบายผลการดำเนินการของโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันนับจำนวนก้าวเดินสะสม ในระยะเวลา 33 วัน เป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานออกกำลังกาย และหันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ในช่วงท้ายของงาน Informal Meeting ได้มีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจำนวนก้าวเดินสะสมสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มของการแข่งขัน

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

 

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เข้าตรวจวัดพฤติกรรม เขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น สปป.ลาว

63. Business Move

 

     เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) นายพชรพล พรหมสุภา วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากกองวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา (กวย-ธ.) ได้แก่ นายปุณณรัตน์ ธีรชัยไพศาล วิศวกรระดับ 7 (วศ.7) และส.อ.ภควันต์ จันโทกุล ช่างระดับ 5 สังกัดแผนกสำรวจงานโยธา (ช.5 หสย-ธ.) เข้าสำรวจเขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น ณ โรงไฟฟ้าหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยใช้กล้องสำรวจ Trimble S8 ซึ่งมีความละเอียดสูงถึงระดับ 1 ฟิลิปดา เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัว และเคลื่อนตัวของทั้งสองเขื่อน โดยเบื้องต้นได้นำเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าหงสา จำกัด (HPC) เป็นที่เรียบร้อย และทาง หตม-ธ. จะนำผลที่ได้มาดำเนินการงานแปลผลข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขื่อนทั้งสองมีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน