• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. เข้าร่วมงานฉลอง Grand Opening Ceremony บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

108.Business Move

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ   ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ได้เข้าร่วมงาน Grand Opening Ceremony บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด นำโดย นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Balloon โรงแรม Grand Mercure Fortune ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ได้มอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณคู่ค้าทางธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น เช่น  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตโครงจักรในโรงไฟฟ้า (OEM) เป็นต้น

   นายกษิดิ์เดช สุวรรณมณี วศ.4 หขบน3-ธ. กธบน-ธ. อกธ. : รายงาน

กฟผ. และ ESCO ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต่อเนื่องเป็นฉบับที่ 6

106.Business Move

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) และ นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ESCO ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ฉบับดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก กรุงเทพฯ

สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ นับเป็นฉบับที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาโอกาสและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ได้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ให้ครอบคลุมทั้งงานด้านวิศวกรรมโรงไฟฟ้า งานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และงานระบบส่งและโทรคมนาคม ทำให้ขอบเขตความร่วมมือมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ESCO ในครั้งนี้ จะเป็นการผนวกจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคง ยั่งยืนร่วมกัน อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศต่อไป

น.ส.มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ. : รายงาน

คอน.รวธ. ศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรม ปตท.

107. Business Move

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (คอน.รวธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ-1.) และนายวิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (วศ.11 ชธค.) เลขานุการ คอน.รวธ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน รวธ. เข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านนวัตกรรม การจัดการงานวิจัยพัฒนา การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท. อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมศึกษาดูงานเข้าใจวิธีการบริหารจัดการความรู้ งานนวัตกรรม งานวิจัยพัฒนา ของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ตลอดจนทราบถึงวิธีการเลือกโครงการในการทำวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ งานนวัตกรรม งานวิจัยพัฒนาของสายงาน รวธ. ให้ดีขึ้น

เนื่องด้วย ปตท. เป็นหน่วยงานที่มีการวางรากฐานการวิจัยและนวัตกรรมมานาน โดยจัดตั้งตั้งแต่ปี 2536 เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับประเทศแห่งแรกที่มีขีดความสามารถสูง โดยเริ่มจากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสูตรของ ปตท. จากนั้นจึงรับทำงานวิจัยพัฒนาให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายใน ปตท. และบริษัทในเครือ ปัจจุบัน สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีผลงานจำนวนมาก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสูตรต่างๆ Residential Better Pack ระบบแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือนที่มีแผงโซลาร์เซลล์ EV Wall Charger อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าติดผนัง Colorful PV แผงโซล่าเซลล์ที่มีสีสันสวยงาม ใช้ตกแต่งอาคารพร้อมๆกับให้พลังงาน PTT        Bi-Fuel ECU (Electronic Control Unit) อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซ NGV ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ Amazon Bio Cup แก้วกาแฟอเมซอนชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมมือกันทำงานวิจัยในขอบเขตที่ ปตท. สนใจอีกด้วย คณะเลขานุการ คอน.รวธ. ได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ และแนวทางดำเนินการขององค์กรเพื่อเอื้อหนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม วิจัยพัฒนา จึงจัดให้ผู้ปฏิบัติงาน สายงาน รวธ. ไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้   ที่ได้รับมาปรับใช้ต่อไป

นายจิตติพล รัตนวิมล วก.7 ส่วนกลาง รวธ. : รายงาน

กฟผ. และ NNP1PC ร่วมฉลองพิธีลงนามสัญญา “Operations and Maintenance Services Agreement for Nam Ngiep 1 Hydropower Project”

105. Business Move Page 1 105. Business Move Page 2

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้จัดพิธีฉลองลงนามสัญญา “Operations and Maintenance Services Agreement for Nam Ngiep 1 Hydropower Project” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) โดยมี นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) Mr.Toshihiro Takano Managing Director บริษัท NNP1PC นายบุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) คณะผู้บริหารจาก บริษัท EGAT International Company Limited (EGATi) บริษัท Lao Holding State Enterprise (LHSE) และคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงแรม Crowne Plaza นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว นั้น

ทั้งนี้ สัญญาฉบับดังกล่าว มีอายุสัญญาทั้งสิ้น 15 ปี 8 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งการดำเนินงานตามระยะสัญญาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. The Pre-Operational Phase 2. The Unit Operational Phase 3. The Operational Phase ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือจาก ผู้แทน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย (กฟผ. และ EGATi) สปป. ลาว (NNP1PC และ LHSE) และ ประเทศญี่ปุ่น Kansai Electric Power Company Limited

น.ส.มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ. : รายงาน