• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกอง ประจำปี 2562

47. Business Move

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2562 โดยมี นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ ลงนามร่วมกับหัวหน้ากองทั้ง 6 กองของ อกธ. ประกอบด้วย น.ส.สุมานี ธีรสวัสดิ์ หัวหน้ากองการตลาดและจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (กตบ-ธ.) นายอนุสรณ์ ภู่คำมี หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ (กธบน-ธ.) นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) นายบถคณินท์ ล้ำเลิศประเสริฐ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (กธพ-ธ.) นางปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวิศวกรรม (กธว-ธ.) และนายวิศนุ สัมฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจโทรคมนาคมและระบบส่ง (กธทส-ธ.) โดยมี นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 2 (ช.อกธ-2.) นายวิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ วิศวกรระดับ 11 อกธ. และ นางรังสินี ประกิจ วิศวกรระดับ 11 รวธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1412 อาคาร ท.102

การลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกอง ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้ากองได้สื่อสารเป้าหมายที่สำคัญของ อกธ. ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ อกธ. อย่างมีประสิทธิภาพ

วุฒิกุล แสงศรี วศ.9 อกธ. : รายงาน

กปข. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม

45. Business Move

 

            เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช-อบย.) ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (กปข.) ร่วมกับนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ (กฬอ-ฟ.) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

          นายนำพร ลิขิตลือชา เปิดเผยว่า การตรวจสอบและประเมินในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค.154/2561 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม ตัวเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยใส่ใจดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อนเป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กฟผ. มีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS)  ให้ประชาชนได้ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายทอดสดแบบ Real Time เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

พชรพล พรหมสุภา หตม-ธ. อบย.: รายงาน

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา โชว์ศักยภาพงาน Dam Safety ในงาน EGAT Digital Era 2019

46. Business Move

 

        เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety) ในงาน EGAT Digital Era 2019 ณ ห้อง Auditorium และบริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานกลาง

       ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติ อบย. นำโดย นางสาวนันทยา ระพิทย์พันธ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทบทวนความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน (หวมข-ธ.) นายจิรายุ คนโทเงิน หัวหน้าแผนกชีวภาพทางน้ำ (หภน-ธ.) นายสิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี วิศวกรระดับ 7 สังกัดแผนกเทคโนโลยีเขื่อน กองความปลอดภัยเขื่อน (วศ.7 หทข-ธ. กคข-ธ.) และนางสาวนฤชล นุชประมูล วิทยากรระดับ 7 แผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงาน (วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ.) รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำบูธนิทรรศการงานด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยในงานได้โชว์ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนหรือ Dam Safety Remote Monitoring System (DS-RMS) 14 เขื่อนใหญ่ที่อยู่ในกำกับดูแลของ กฟผ. ทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานะความปลอดภัยเขื่อน ปริมาณน้ำ ฯลฯ แบบทันท่วงที 24 ชั่วโมง

       นอกจากนี้ยังนำเสนอความล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทค โดยให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลด Application Dam Safety เพื่อใช้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนในงานด้านความปลอดภัยเขื่อน

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผง-ธ. อบย.: รายงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บำรุงรักษา สำนักงานไทรน้อย และ EGAT Workshop

44. Business Move

 

      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Mr. Norihisa Tegawa Plant Manager นายโกศล ศิริวาลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์บำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย โดยมีผู้บริหาร กฟผ. นำโดย นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-2 (ช.อบฟ-2.) นายเกรียงศักดิ์ พงษ์วัฒนาพร วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (วศ.11 อบค.) และนายสมไชย สินธนนพคุณ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (วศ.11 อรอ.) ให้การต้อนรับ โดยคณะผู้บริหาร บฟข. ได้รับฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์และการบริการของสายงาน รวธ. ซึ่งครอบคลุมงานดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าครบวงจร นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการอะไหล่กังหันก๊าซ ณ คลังอะไหล่ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) และศูนย์ Competency Certificate Center: CCC ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ด้วย

       ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร บฟข. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศักยภาพของ EGAT Workshop สำนักงานหนองจอก โดยมีผู้บริหาร กฟผ. นายนพดล    มั่งพร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (ช.อรอ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อรอ. ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ EGAT Workshop รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน Comprehensive Rotor Inspection (CRI) เครื่องกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าพระนครใต้

       สำหรับโรงไฟฟ้าขนอมยูนิต 4 นั้น กฟผ. โดยสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ได้รับความไว้วางใจจาก บฟข. ให้ดูแลงานบำรุงรักษาตามวาระมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บำรุงรักษา กฟผ. ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ บฟข. ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการงานของสายงาน รวธ. และถือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของสายงาน รวธ. ในอนาคตอีกด้วย

มณฑล ยิ่งสูง หขบต2-ธ. กธบน-ธ.: รายงาน