• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อบย. เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

70.Business Move

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 กองความปลอดภัยเขื่อน (วศ.10 กคข-ธ.) นายสุทิน ชูชาติ วิทยาการระดับ 9 ผู้แทนเขื่อนศรีนครินทร์ (วก.9) และนายพัฒนพงศ์ ปรปักษ์ขาม วิศวกรระดับ 8 ผู้แทนเขื่อนวชิราลงกรณ (วศ.8) เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน บุคลากรทางด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประมาณ 500 คน ณ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นการสร้างความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้จำลองเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.9 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ ความลึก 15 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ 55 กิโลเมตร ซึ่งจะมีผลกระทบกับอาคารและสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นบริเวณกว้าง

  ในการเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ผู้แทน กฟผ. ได้ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลถึงมาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตามและการตรวจสอบเขื่อนเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการรายงานผ่านระบบ Application สู่สาธารณะของ กฟผ. ทำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด รับทราบ เข้าใจ และมั่นใจต่อ กฟผ. มากยิ่งขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วศ.10 กคข-ธ.:รายงาน

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BPC)

68. Business Move

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ-1.) นายณรงค์ สุขเกษม วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (วศ.11 ชธธ.) นายสุนทร เพ็ญศรี วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (วศ.10 อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายไวทิพย์ ปานกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BPC) เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. : รายงาน

อค-บร. ต้อนรับ และบรรยาย เรื่อง ระบบ GT Air Inlet Water แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

69.Business Move

 

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นำโดย นายชูศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ หน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.) นายวรรณชัย เมธศาสตร์ วิศวกรระดับ 7 หมวดวิศวกรรมการผลิต (วศ.7 มผรร-บร.) และนายธีรพัชร์ ชงวิวัฒน์มงคล วิศวกรระดับ 5 หมวดบำรุงรักษา (วศ.5 มบรร-บร.) ได้ให้การต้อนรับ ผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายอนิรุช ผุดผ่อง ช่างระดับ 8 (ช.8) นายวิชัย จั่นนุ้ย ช่างระดับ 8 (ช.8) นายสุเมธ ศิริอุดมทรัพย์ ช่างระดับ 7 (ช.7) นายพงศ์เพชร จิระสมบัติ ช่างระดับ 5 (ช.5) และนายชวลิต จันทร์แสงสุข ช่างระดับ 5 (ช.5) ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โรงไฟฟ้าราชบุรี และรับฟังการบรรยายสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบ GT Air Inlet Water Spray และการติดตั้งใช้งาน ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

 

 

ผู้ปฏิบัติงาน อค-บร.แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ Version 2” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม SOME ครั้งที่ 36

67. Business Move

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) โดย นายยิ่งศักดิ์ กำลังใบ ช่างระดับ 8 (ช.8) และนายปิยวัฒน์ เลิศสันติ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ Version 2” มาแสดงให้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุม 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME) นำทีมโดย กระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยในงานนี้นอกจากจะมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ อค-บร. แล้ว ยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภายใน กฟผ. อีก 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.), ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.), ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.), ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.), ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (อกย.) และฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้อีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน