• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อค-บร. เข้าพบผู้บริหาร RGCO เนื่องในวาระรับตำแหน่งใหม่

112. Business Move

 

         เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ได้เข้าพบลูกค้าบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่ง “อค-บร.” ใหม่ โดยมี นายบุญชัย จรัญวรรพรรณ กรรมการผู้จัดการ และนายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี

             ในการนี้ได้มีการพูดคุยติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยผู้บริหารบริษัท RGCO ได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัย และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม Safety Mind Set  ให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อช่วยสร้างความตระหนักและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ยังเน้นให้พิจารณาเร่งรัดงาน Planned Outage ปี 2563 งาน Major Overhaul ของ RGC-C31&C32 ที่มีการเปลี่ยน Compressor Rotor ทั้ง 2 ตัว ให้เสร็จเร็วกว่าแผนเพื่อจะได้มีเวลาในการแก้ไขปัญหา RGC-C30 Steam Turbine Permanence Bow โดยให้เพิ่มการทำ Field Balance หลังงาน Gas Turbine แล้วเสร็จและคืนเครื่องได้ทันตามสัญญา

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

โครงการเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่ง

110.Business Move

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดให้มีการจัดบรรยายโครงการเล่าสู่กันฟังในหัวข้อ “อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง และ ระบบส่ง” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อกธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายภานุพงศ์ กังหันทิพย์ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) และ นายกฤติน นีละกาญจน์ วิศวกรระดับ 4 แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 1 กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (วศ.4 หถล1-ส. กถล-ส. อปล.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจัดบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย อกธ. ได้รับความรู้พื้นฐานของงานอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง และนำมาสร้างโอกาส เพื่อให้เกิดแนวทางของการตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายและร่วมซักถาม

นายสุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

ผู้บริหาร อค-บร. ร่วมกับ RGCO ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ.

111.Business Move

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นำโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) และนายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) นำโดย นายบุญชัย จรัญวรรพรรณ กรรมการผู้จัดการ นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน (ฝหง.) และนางจิราทิตย์ เวียงอำพล ส่วนสื่อสารองค์กร (สสอ.) ได้ให้การต้อนรับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ. พร้อมคณะ ได้แก่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี ณ ห้องประชุมบอร์ด อาคารบริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา นำเสนองานตรวจสอบโยธาที่ สปป.ลาว

109.Business Move

 

          เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ.) กองแผนงาน (กผงย-ธ.) นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) นายสุธี คำแฝด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 4 (หบฟ4-ธ.) กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) และนางสาวณัฐยาพัชร์ ลิขิตพิริยะ วิทยากรระดับ 6 แผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ 1 (วก.6 หขบต1-ธ.) กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.)  ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้เดินทางไปโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำแจ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อ Site Survey และนำเสนองานตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้าและงานความปลอดภัยเขื่อน

          ในการนำเสนองานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังจากบริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด นำโดย นายชวลิต จั่นเพ็ชร์ General Manager นายเทวิน พริกมาก  ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสพัฒนาธุรกิจประเทศไทย-สปป.ลาว และนายพรชัย ดาวช่วย Civil Maintenance ซึ่งได้รับความสนใจ และร่วมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดการบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ นอกจากนั้นหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอได้มีการ Site Survey โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำแจ 1 อีกด้วย

          โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำแจ 1 ตั้งอยู่ในเขตพิเศษไชยสมบูรณ์ ประเทศ สปป.ลาว เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 15 เมกกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

   นายปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. อบย.: รายงาน