• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

Thai-MC Corporation เยี่ยมชมศักยภาพ กฟผ. ณ ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย

55. Business Move

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท Thai-MC Company Limited นำโดย Mr. Shinji Shimada Chief Operating Officer Mr.Krit Tungvisuttijit General Manager และ Mr.Yuji Honjo General Manager ในการเยี่ยมชมศักยภาพในการให้บริการงานบำรุงรักษาของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ซึ่งได้เยี่ยมชมศักยภาพทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. ศูนย์บริหารอะไหล่กังหันก๊าซ SMART Warehouse 2. ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือ       3. ศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด 4. ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ ณ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย

ทั้งนี้ Mr. Yuji Honjo ได้ถือโอกาสนี้นำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “Thai-MC Business” และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมซักถามประเด็นต่างๆ ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ Mr. Shinji Shimada ได้ กล่าวขอบคุณคณะบริหาร และ กฟผ. ในการให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Thai-MC Company Limited เป็นอย่างดีและยังได้กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการให้บริการของ กฟผ. ทางด้านศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ นอกจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมศักยภาพในครั้งนี้จะเป็นการสานต่อความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

น.ส.มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ.: รายงาน

อบย. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย

53. Business Move

 

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “โครงการศึกษาปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ และแนวทางการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นสูงสุด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจรัญ คำเงิน (ชฟม.) ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ในงานนี้ได้มีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมเสวนากับ นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ

          การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และอาจารย์คมสันต์ ไชโย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากทั้งจากหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินงานโครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นได้ว่า กฟผ. มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำในช่วงน้ำหลากอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อชุมชนท้ายน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นผลดีต่อชุมชนท้ายน้ำ รวมทั้งประเทศชาติโดยส่วนรวม    

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

อบย. ตรวจสอบเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศภูฏาน

54. Business Move

 

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ร่วมกับ ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (ช.อขส-2.) ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค – วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. กับ หน่วยงานต่างประเทศ นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Dam Safety ประกอบด้วย นายจิรายุ คณโฑเงิน หัวหน้าแผนกชีวภาพทางน้ำ (หภน-ธ.) นายพชรพล พรหมสุภา วิศวกรระดับ 6 แผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (วศ.6 หตม-ธ.) นายมนตรี จินากุลวิพัฒน์ วิศวกรระดับ 6 แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษาเขื่อนและแผ่นดินไหว (วศ.6 หวข-ธ.) จากกองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้างโรงไฟฟ้า นายอดิเทพ รูปเล็ก วิศวกรระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้า 1 (วศ.7 หบฟ1-ธ.) จากกองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) เดินทางไปบรรยาย และตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเขื่อนหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศภูฏาน 2 แห่งได้แก่ เขื่อน Chhukkha และเขื่อน Tala ของ บริษัท Druk Green Power Corporation (DGPC) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กฟผ. และ DGPC ในความร่วมมือทางเทคนิค-วิชาการด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยเป็นการพัฒนาความร่วมมือภายใต้กิจกรรม Experience Exchange ในการใช้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ไปช่วยยกระดับความรู้ความสามารถบุคลากรของ DGPC อีกทั้ง เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรให้หน่วยงานภายนอกเห็นถึงศักยภาพของ กฟผ. อีกด้วย

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) และ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

52 Business Move

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.)        นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ.-1) นายอภิชาติ พานิชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเคมี-1 (ช.อคม.-1) นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-2 (ช.อบฟ.-2) นางสายใจ ตุนพร นักบัญชีระดับ 11 ฝ่ายบัญชี (บช. 11 อบช.) นายสุนทร เพ็ญศรี วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (วศ.10 อกธ.) น.ส.สุมานี ธีรสวัสดิ์ หัวหน้ากองการตลาดและจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (กตบ-ธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายธนาธิษณ์ ช้อยแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนครจำกัด (NNEG) และ นายสมบูรณ์ ดำรงสุสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS) เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน