• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กปข. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

116. Business Move

เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (กปข.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 โดยมี นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (กปข.) ร่วมกับ นายฉัตรชัย  ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (กบลอ-ฟ.) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

นายนำพร ลิขิตลือชา เปิดเผยว่า การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อนในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่ออนุวัติคำสั่ง กฟผ. ที่ ค.154/2561 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า เขื่อนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยใส่ใจดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อนเป็นอย่างดีด้วยกระบวนการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นมาตรฐานสากล

การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กฟผ. มีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีแอพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS) ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งถ่ายทอดสดแบบ REAL-TIME เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

สิริพร ทองแจ้ง วศ.6 หวมข-ธ. กคข-ธ. อบย.: รายงาน

 

อค-บร. ร่วมกับ RGCO รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานภายนอก (Surveillance Audit)

114. Business Move

 

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมโรงไฟฟ้าราชบุรีจากหน่วยงานภายนอก (Surveillance Audit) ได้แก่ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ซึ่งเป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 4 โดย บริษัท Bureau Veritas Certification Thailand จำกัด (BV) นำโดย อาจารย์ณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ ทำหน้าที่ Team Leader พร้อมด้วยสมาชิกอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ทิพรชัย ปราการพิลาส และ อาจารย์นฤภา อาคะพงษ์ ณ ห้องสัมมนา อาคาร Sim บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี

ต่อมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการประชุมเพื่อแจ้งผลสรุปการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องสัมมนา อาคารฝึกอบรม บริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด พบว่าองค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ Best Practices แต่พบข้อบกพร่องเรื่อง ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ชนิด Minor NC 1 รายการ ซึ่งทาง อค-บร. และ RGCO จะร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

อค-บร. รับการตรวจติดตามระบบงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2015

115.Business Move

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นำโดย นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานภายในสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ระบบ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2562 โดยทีม Auditor จากฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) ทำหน้าที่เป็น Lead Auditor ณ ที่ทำการ อค-บร. จ.ราชบุรี โดย อค-บร. ได้รับการสนับสนุนจาก อกธ. ในการตรวจติดตามระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจ External Audit

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

สายงาน รวธ. เข้าให้บริการงานบำรุงรักษา YI โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 (NTPC) เร่งด่วน

113. Business Move

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดยผู้ปฏิบัติงานจาก ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และกองบริหารงานโครงการ (กบคธ-ธ.) ได้เดินทางไปปฏิบัติงานให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 (NTPC) ประจำปี 2563 ณ แขวงคำม่วน เมืองยมราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้สัญญา Maintenance Service Agreement ระหว่าง NTPC และ กฟผ. อายุสัญญา 8 ปี

โดยแผนการปฏิบัติงานให้บริการงานบำรุงรักษา Yearly Inspection (YI) ประจำปี 2563 มีกำหนดการในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากทางโรงไฟฟ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินเป็นเวลา 29 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาง NTPC จึงขอการสนับสนุนจาก กฟผ. อย่างเร่งด่วนเพื่อเลื่อนแผนงาน YI เข้ามาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวแทน โดยจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ยูนิต ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2562 และจากการประชุม Kick off Meeting เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นำโดย Mr.Akachat Saisuwan Deputy Plant Manager และ Mr.Vanxay Sengmuang Maintenance Manager ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุน NTPC ด้วยดีเสมอมา และขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านตระหนักถึงเรื่อง Safety เป็นอันดับแรก และรักษามาตรฐานคุณภาพงานตามที่ กฟผ. ถือปฏิบัติเสมอมา

ทั้งนี้ NTPC มีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 1,080 MW จาก Francis Turbine (FU) 4 Units 250MW/Unit และ Pelton Turbine (PU) 2 Units 40 MW/Unit ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. จำนวน 1,000 MW เข้าทางจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางระบบสายส่ง 500 kV และกระแสไฟฟ้าที่เหลือจะจ่ายให้กับการไฟฟ้าลาว Electric de Laos (EDL) ผ่านทางระบบสายส่ง 115 kV รวมทั้งใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง

น.ส.ณัฐยาพัชร์ ลิขิตพิริยะ วก.6 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน