• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กปข. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย เขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล

59. Business Move

 

           เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยเขื่อน (กปข.) ร่วมกับนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี

         นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ อบย. เปิดเผยว่า การตรวจสอบและประเมินในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่ออนุวัตคำสั่ง กฟผ. ที่ ค.154/2561 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล ตัวเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยใส่ใจดูแลตรวจสอบ และบำรุงรักษาเขื่อนเป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กฟผ. มีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS) ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายทอดสดแบบ REAL TIME เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

พชรพล พรหมสุภา วศ.6 หตม-ธ. กคข-ธ. : รายงาน

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จัดกิจกรรม เรียนรู้ รอบรู้ เรื่องเขื่อนและโรงไฟฟ้า

57. Business Move

 

            เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) นายกำฤทธิ์  ใบแย้ม หัวหน้ากองแผนงาน (กผงย-ธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อโครงการ “เรียนรู้ รอบรู้ เรื่องเขื่อนและโรงไฟฟ้า” พร้อมกันนั้น ผู้แทน อบย. ได้นำเงินงบประมาณตามแผนงานบริจาคช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ จากหน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) จำนวน 20,000 บาท สบทบกับเงินบริจาคจากผู้ปฏิบัติงาน อบย. นำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

          กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย ถาม-ตอบปัญหา และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเขื่อนและโรงไฟฟ้าและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของเขื่อนและโรงไฟฟ้า และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

ชธค. เปิดโครงการ CMMS บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จ.ราชบุรี

58. Business Move

 

           เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า สำหรับโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BPC CMMS’ Official Kickoff) โดยมี นายชาญวิทย์ วิจิตรธนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

         ชธค. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “ปัจจุบัน Disruptive Technology เข้ามาสร้างผลกระทบต่อองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทำให้ กฟผ. ต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งสายงาน ชธค. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการสร้างกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม จึงได้จัดตั้งทีมงาน เพื่อศึกษาและจัดทำ Roadmap สู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัล โดยการนำ Computerize Maintenance Management System (CMMS) เข้ามาใช้กับงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา

         ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นกำลังสำคัญของโครงการ และได้รับความร่วมมือจากโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP โดยตั้งเป้าให้สามารถนำเข้าใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2562

ศศิชา เสียงแก้ว วก.6 หตป-ธ. กบค-ธ. : รายงาน

เยี่ยมชมดูงานบริษัท Gulf ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

56. Business Move

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาโรจน์ นวสุวิศว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการโรงไฟฟ้าและผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและคณะ ในการเยี่ยมชมศักยภาพงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ในการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ที่ถือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการขยายโอกาสทางธุรกิจในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

สาวิตรี เพ็ชรวัฒนา วก.5 หผธ-ธ. : รายงาน