• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

หปย-ธ. ส่งมอบงาน ตรวจสอบโยธาอาคาร Cooling Tower Block 1 ให้ลูกค้า RPCL

120. Business Move

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ.) กองแผนงาน (กผงย-ธ.) ได้เดินทางไปส่งมอบรายงาน งานตรวจสอบโยธาอาคาร Cooling Tower Block 1 และ   เอกสารส่งมอบงานให้ นายพีรพงษ์ กองแดง Efficiency and Engineering Department Manager ณ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) จ.ราชบุรี

งานตรวจสอบโยธาอาคาร Cooling Tower Block 1 ที่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) เป็นงาน QS ที่ อบย. ขายตรงให้กับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 โดยผู้ปฏิบัติงานจากกองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) แผนกตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 4 (หบฟ4-ธ.) ได้แก่ นายสุพรรณ รอสูงเนิน ช่างระดับ 8 (ช.8) นายอาชวิน สวโรจน์ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) นายยุทธนา ธรรมธิกูล ช่างระดับ 5 (ช.5) และ   นายสรินทร แก้วฟัก ช่างระดับ 5 (ช.5) ผู้ปฏิบัติงานจากแผนกบำรุงรักษาโยธาระบบส่ง (หบร-ธ.) ได้แก่ นายมนตรี มีเป้า ช่างระดับ 8 (ช.8) นายสุเทพ ศรีมาก ช่างระดับ 7 (ช.7) และนายกนก นวมครุฑ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) และผู้ปฏิบัติงานจากแผนกตรวจสอบโยธาโรงไฟฟ้า 2 (หบฟ2-ธ.) นายสุชาติ มะสะ ช่างระดับ 6 (ช.6)

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบได้มีการนำเสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่โรงไฟฟ้า RPCL โดยทางโรงไฟฟ้าได้นำผลการตรวจสอบออกเรื่องจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมตามที อบย. แนะนำโดยทันทีเพื่อให้ทันกำหนดการหยุดเดินเครื่อง ซึ่งลูกค้าได้ชื่นชมและพอใจผลงานการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. อบย.: รายงาน

ผู้บริหาร อกธ. เข้าพบเยี่ยมเยียนผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

118. Business Move

       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ.-1) พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุขพร้อม หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาในประเทศ 1 (หขบน1-ธ.) เข้าพบนายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เพื่อประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับงานบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ที่ กฟผ. ให้บริการอยู่ และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งนายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ นั้นได้ตอบรับและมีความยินดีที่จะร่วมงานกับ กฟผ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่อไป และได้ถือโอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ที่จะถึงนี้ด้วย

     เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ.: รายงาน

ผู้บริหาร RGCO และ กฟผ. พบผู้ปฏิบัติงาน งาน MO & MI RGC-C

119. Business Move

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี (RGC-C) มีกำหนดการดำเนินงาน Minor Inspection (MI) RGC-C10 และงาน Combustion Inspection (CI) RGC-C11 และ C12 ตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) (กจก.) นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) (รจก.) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายวิชัย ครุฑสุวรรณ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นวรร-บร.) และนายเจษฎา พันธ์จำนงค์ หัวหน้าหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.) เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อพบปะผู้ปฏิบัติงาน MI/CI RGC-C เป็นครั้งแรก โดยการดำเนินงาน Minor Inspection (MI) RGC-C10 เริ่มระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 และงาน CI RGC-C11 และ C12 ระหว่างวันที่ 5 - 19 ธันวาคม 2562

        สำหรับงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงาน MI และ CI มีความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงาน” หรือ “อุบัติเหตุเป็น ศูนย์” นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลงานอับอากาศดีเด่น ได้แก่ งานสูบน้ำ CW Line ภายใต้การควบคุมของกองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) โดย บริษัท แอล เค บี จำกัด และการปฏิบัติงานยกของหนักด้วยปั่นจั่นดีเด่น ได้แก่ กองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) และฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบฟ.) และได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานที่ร่วมกิจกรรม Safety corner อีกด้วย 

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

สายงาน รวธ. เข้าร่วมงาน TCPC 2019 ครั้งที่ 3

117. Business Move

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 The 3rd International Thailand Corrosion and Prevention Control Conference (TCPC 2019) ภายใต้หัวข้อ “From Research to Application in Corrosion Technology ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านงานกัดกร่อนโลหะและวัสดุ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานดังกล่าว โดยแบ่งเป็นการจัดบูธนิทรรศการ และการบรรยายวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆด้านการกัดกร่อนโลหะและวัสดุ ซึ่งงานในครั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนระดับ Gold Package เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงบูธนิทรรศการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ในการเสนองานนวัตกรรมด้านศูนย์สอบเทียบและมาตรวิทยา ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.)    ในการเสนองานบริการด้านงานเชื่อม (Welding Training and Qualification Center) และฝ่ายเคมี (อคม.) ในการนำเสนองานบริการด้านการกัดกร่อน

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. .: รายงาน