• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

สายงาน รวธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

124. Business Move

 

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวธ. โดยมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ร่วมลงนามกับ นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) และนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) โดยมีผู้บริหารสายงาน รวธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของสายงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำหรับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด รวธ. กำหนดตัวชี้วัดโดยถ่ายทอดจากตัวชี้วัดสายงาน รวธ. และได้เพิ่มตัวชี้วัดเฉพาะภายในหน่วยงาน เพื่อวัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในสังกัดตามระดับความรับผิดชอบ (TIER) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้สนับสนุน เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รวธ. ร่วมมือกันเพื่อให้ รวธ. และกฟผ. บรรลุเป้าหมาย

ฑีฆพล ลิ้มจำรูญ วก.7 รวธ. : รายงาน

 

 

กฟผ. ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร COMBUSTION INSPECTION 2019 ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าขนอม

122. Business Move

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (Combustion Inspection 2019 KN-S21,KN-S22) โดยมี Mr.Norihisa Tegawa ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นายณเรศ ชูเกิด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และนายอาจอารมณ์ พงษ์มนตรี หัวหน้ากองบริหารโครงการ (กบคธ-ธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีพันธมิตรจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO) บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จัดการพลังงาน จำกัด (ESCO) และ กฟผ. ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้ง 5 หน่วยงาน พร้อมทั้งพบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยการนำเอากีฬาฟุตบอลมาเชื่อมความสัมพันธ์

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

 

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว RGCO RPCL และ CRESCO

123. Business Move

 

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นางวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-2 (ช.อบฟ.-2) นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) นายอาจอารมณ์ พงษ์มนตรี หัวหน้ากองบริหารงานโครงการ (กบคธ-ธ.) นายปรัชญา ธรรมวรรณ หัวหน้ากองบริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (กบค-ธ.) นายอนุสรณ์ ภู่คำมี หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ (กธบน-ธ.) นายพลสัณห์ พงษ์ประยูร หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาในประเทศ 3 (หขบน3-ธ.) และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) นายบุญชัย เลิศถาวรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) และนายคงคา คูณพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูบุราชบุรี อิเลคทริคเซอร์วิส จำกัด 

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

โรงไฟฟ้าหงสา ให้ความไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน

121.Business Move

เมื่อวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (EGAT Dam Specialist) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนน้ำเลือกและเขื่อนน้ำแก่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามงาน Emergency Dam Safety Inspection Service for Nam Luok and Nam Ken Dam ซึ่งเป็นสัญญาระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Hongsa Power Company Limited (HPC) โดยมี EGAT Dam Specialist จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะ Dam Specialist

2. นายเกรียงไกร แทนสุโพธิ์ หัวหน้ากองธรณีและวิศวกรรมปฐพี (กธป-ส.) ฝ่ายสำรวจ (อสร.) ในฐานะ Geology/ Geotechnical Specialist

3. นายปกรณ์ กิจสมพร วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะ Hydrologist

4. นายมนตรี จินากุลวิพัฒน์ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษาเขื่อนและแผ่นดินไหว (หวข-ธ.) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.)    ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.)

การดำเนินงานดังกล่าวได้สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยเขื่อนของโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลลาว โดยผลการตรวจสอบเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่นของโรงไฟฟ้าหงสาพบว่ามีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ แต่อย่างไรก็ตาม EGAT Dam Specialist ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การเดินเครื่องและบำรุงรักษาของเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่น รวมทั้งจัดทำ Report on Emergency Dam Safety Inspection for Nam Luok and Nam Ken Dam ให้แก่โรงไฟฟ้าหงสา เพื่อใช้ในการชี้แจงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่นแก่รัฐบาลลาวต่อไป

จิรายุ คณโฑเงิน หภน-ธ. กคข-ธ. อบย.: รายงาน