• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อบย. นำเสนอบริการงานตรวจสอบโยธาแก่ Sipco

83. Business Move

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ.) นายพงษ์พันธ์ สาลักษณ์ ช่างระดับ 8 (ช.8) นางสาวนฤชล นุชประมูล วิทยากรระดับ 7 (วก.7) และนางสาวมัชฌิมา โกอินต๊ะ ช่างระดับ 5 (ช.5) ได้เข้าพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น (Sipco) เพื่อนำเสนอบริการงานตรวจสอบโยธาอาคารโรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ โดยมี นายภาณุวัตร จิตรวิโรจน์ Plant Manager ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น (Sipco) จ.ระยอง

        ทั้งนี้ การบรรยายได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้าฟังได้ให้ความสนใจ และซักถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดการบรรยาย ทำให้การบรรยายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผง-ธ. อบย.: รายงาน

 

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ เดลเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

81. Business Move

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-1 (ช.อกธ-1.) นายชัช ศรีถนอมวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-1 (ช.อบฟ-1.) นายสมไชย สินธนนพคุณ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (วศ.11 อรอ.) นายนำขบวน จีระธัญญาสกุล วิศวกรระดับ 9 กองกังหันก๊าสและดีเซล ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (วศ.9 กกห-ธ. อบค.)        นายณพล กลั่นสอน หัวหน้าแผนกวิชาการเคมี ฝ่ายเคมี (หวค-ธ. อคม.) นายวุฒิพงษ์ สุขพร้อม หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาในประเทศ 1 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (หขบน1-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายณัฐพร นิยมะจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการบำรุงรักษา นายมนชัย ผ่องใสฤทธิรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบำรุงรักษา และนายพรหมธร เทศมาสา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการงานบำรุงรักษา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส เขตปทุมวัน เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 6 ปี ทั้ง GULF 7 SPPs และ GULF 12 SPPs โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และวันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2567

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

 

การประชุมหารือการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ระหว่าง กฟผ. รฟท. RATCH และ AMR

82. Business Move

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) พร้อมด้วย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นางเทวัจฉรา อภัยภูมินารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (อพธ.) ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (AMR) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าพบคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมี นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ในส่วนของการพัฒนาโครงการประกอบและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดทำร่าง MOU ทั้งระบบ Smart Grid และการพัฒนาโครงการประกอบ และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้อยู่ในฉบับเดียว โดย กฟผ. และ รฟท. จะส่งผู้ประสานงานเพื่อพิจารณาร่าง MOU ร่วมกัน จากนั้นจึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจฯ ต่อไป

ชญานิษฐ์ พุทธิปิลันธน์ วก.5 หขบธ-ธ. กธว-ธ. อกธ. : รายงาน

 

 

กฟผ. ต้อนรับ Bhutan Power Corporation ประเทศภูฏาน ศึกษาดูงานด้านระบบส่งไฟฟ้า

80.Business Move

 

       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ให้การต้อนรับ Mr. Pradeep Pradhan, Mr.Shamsher Pradhan - Associate Director และคณะผู้บริหาร บริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน (Bhutan Power Corporation, BPC) ในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบส่งไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งของสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งควบคุมระบบสั่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย    

          กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานรัฐกิจสัมพันธ์ ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กฟผ. และบริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ เทคนิค การบำรุงรักษาระบบส่ง และด้านธุรกิจระบบส่ง โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ภริษา ธรรมวัฒนา วก.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน