• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เข้าตรวจวัดพฤติกรรม เขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น สปป.ลาว

63. Business Move

 

     เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) นายพชรพล พรหมสุภา วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากกองวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา (กวย-ธ.) ได้แก่ นายปุณณรัตน์ ธีรชัยไพศาล วิศวกรระดับ 7 (วศ.7) และส.อ.ภควันต์ จันโทกุล ช่างระดับ 5 สังกัดแผนกสำรวจงานโยธา (ช.5 หสย-ธ.) เข้าสำรวจเขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น ณ โรงไฟฟ้าหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยใช้กล้องสำรวจ Trimble S8 ซึ่งมีความละเอียดสูงถึงระดับ 1 ฟิลิปดา เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัว และเคลื่อนตัวของทั้งสองเขื่อน โดยเบื้องต้นได้นำเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าหงสา จำกัด (HPC) เป็นที่เรียบร้อย และทาง หตม-ธ. จะนำผลที่ได้มาดำเนินการงานแปลผลข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขื่อนทั้งสองมีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

สายงาน รวธ. จัดการอบรม หลักสูตร Analyzing Data with Microsoft Power BI Report

61. Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดการอบรมหลักสูตร Analyzing Data with Microsoft Power BI Report รุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ. โดยเชิญ คุณชวลิต ภู่สิทธิกุล และทีมงาน จากบริษัท Application Solution Consulting (ASC) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคปฏิบัติสำหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวมาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ วิเคราะห์ยอดขาย วิเคราะห์หาแนวโน้ม ค่าคาดการณ์บนสมมุติฐานต่าง ๆ เป็นต้น รายงานผลแบบ Interactive และเข้าใจง่าย รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจผ่านรายงานเชิงวิเคราะห์ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลายรูปแบบ ทำให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากจึงกำหนดจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ.

นางฉันทนา เนาวรัตนพันธ์ วก.9 สก.รวธ.: รายงาน

บริษัท Organo Corporation (Vietnam) เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ ด้านเคมีโรงไฟฟ้า กฟผ. และหารือโอกาสทางธุรกิจ

62. Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นางวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อคม. และผู้แทนจากกองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Michiyuki Ishihara General Manager และผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ในการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงได้หารือโอกาสทางธุรกิจเคมีร่วมกันในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ อาคารฝ่ายเคมี สำนักงานกลาง กฟผ.

จากนั้น ในวันเดียวกัน ทีมงานบริษัท Organo (Vietnam) ได้เข้าพบ นายศุภชัย คูณเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายประพาส พันธ์อร่าม ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และทีมงาน เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจในประเทศเวียดนามร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนางานเคมีโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามของ EGATi ด้วยเช่นกัน

ต่อมา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทีมงานบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ และการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้า ในส่วนของโรงผลิตน้ำ Deminerealized Water ชุดที่ 2 และห้อง Sampling ระบบ Water System Cycle โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพและรับทราบข้อมูลครั้งนี้ บริษัท Organo Corporation (Vietnam) มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง กฟผ. จะได้มีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือและโอกาสในการขยายธุรกิจงานบริการเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าร่วมกันต่อไป

ณหทัย สุขสมบัติ วก.6 หขบต2-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน

กฟผ. จัดกิจกรรม Team building เชื่อมสัมพันธ์ NTPC

60. Business Move

 

เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ-1.) ได้จัดกิจกรรม Team building ร่วมกับลูกค้า บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 2 จำกัด (NTPC) ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัท NTPC จำนวน 26 คน นำโดย Mr. Jodpong Tengtonwong, Chief Financial Officer ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน อกธ. จำนวน 8 คน และทีมวิทยากรสายงาน รวธ. นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงาน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ. กผงย-ธ. อบย.) จำนวน 5 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กับ NTPC ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานและแสวงหาโอกาสในดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

อนึ่ง บริษัท NTPC ถือเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ กฟผ. มาอย่างยาวนาน โดยมีสัญญาการให้บริการงาน Maintenance Service Agreement in Relation to the Generating Units (MSA) ระยะเวลา 8 ปี ซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวเป็นการต่อสัญญาจากฉบับเดิมที่ได้หมดลงเมื่อปี 2560

ณัฐยาพัชร์ ลิขิตพิริยะ วก.6 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน