• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

วศ.11 อกธ. เข้าร่วมกิจกรรม Joint Chamber Networking ระหว่าง TBAM และ JCCM เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจในเมียนมา

 

27.วศ.11 อกธ. เขารวมกจกรรม Joint Chamber Networking ระหวาง TBAM และ JCCM Page 1

 

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายศุภชัย คูณเศรษฐ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายจัดการธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจรรม Joint Chamber Networking ระหว่าง Thai Business Association of Myanmar (TBAM) และ Japanese Chamber of Commerce of Myanmar (JCCM หรือ หอการค้าญี่ปุ่น-เมียนมา) ณ สถานเอกอัครราชฑูตประจำกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งจากไทย เมียนมา      และญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งจากคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่น-เมียนมา สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-เมียนมา และคณะกรรมการ TBAM

          ภายในกิจกรรมนี้ วศ.11 อกธ. ได้พบกับ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยเอกอัครราชฑูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเมียนมา นอกจากนี้ยังได้พบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำอีกหลายราย ซึ่งจะมีการนำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมนี้มาวิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจในเมียนมาต่อไป

ภาณุพงษ์ สุนทรศัพท์ : รายงาน

 

การประชุม Joint Working Committee ระหว่าง EGAT และ BPC

25. การประชม Joint Working Committee ระหวาง EGAT และ BPC

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวส.) โดยฝ่ายจัดการธุรกิจระบบส่ง (อจส.) และสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) โดยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ร่วมกันจัดการประชุม Joint Working Committee ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท Bhutan Power Corporation Limited (BPC) ประเทศภูฏาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (1st JWC Meeting EGAT-BPC 2018) ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน โดยมี นายเริงชัย คงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน Joint Working Committee ประกอบด้วย นายศานิต ด่านศมสถิต ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง (อจส.) นายภูวดา ตฤษณานนท์ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) น.ส.ลักษณ์ชลิตา พรรคอนันท์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด กองการตลาดงานระบบส่ง (หสสต-ส. กตส-ส. อจส.) และ นายมณฑล ยิ่งสูง หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ2 กองการขายและบริหารสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (หขบต2-ธ. กขบต-ธ. อกธ.) ประชุมร่วมกับคณะทำงาน JWC จากบริษัท BPC เพื่อสรุปการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2560 และกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2561 ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และการแสวงหาโอกาสการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

โดยกิจกรรมหลักประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) Business Development – Mini/Micro Hydro Power Plant สายงาน รวธ. จะเสนองานบริการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า Chenary Mini Hydro Power Plant 2) Training Program สายงาน รวส. จะจัดการอบรมด้านระบบส่งแก่ผู้ปฏิบัติงานบริษัท BPC ในปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

สำหรับการประชุมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์บันทึกความเข้าใจ (MOU) และช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งจะช่วยกันพัฒนาบุคลากร และแสวงหาโอกาสการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ มีกำหนดการประชุม 2nd JWC EGAT-BPC ในเบื้องต้นช่วงเดือนตุลาคม 2561 ณ ประเทศภูฏาน

วิภาวี กลำพบุตร : รายงาน

อกธ. จัดสัมมนากลยุทธ์ทางรอดทางธุรกิจ กับคน Gen Y

26.อกธ. จดสมมนากลยทธทางรอดทางธรกจ กบคน Gen Y

เมื่อวันที่ วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) จัดงานสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์ทางรอดธุรกิจ O&M และลิกไนต์ ยุคดิจิทัล                  กับ คน GEN Y” โดยมี นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายถึงสถานการณ์ธุรกิจหลักของ     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถานการณ์ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) และสถานการณ์ธุรกิจวัตถุพลอยได้ และมี นายปฏิพัทธ์ สุมน          หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงานและบริการ ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ. กผย-ธ. อบย.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาฯครั้งนี้ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ของหน่วยงาน อกธ. (ระดับ 4 – 6 อายุงานต่ำกว่า    7 ปี) ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง รวบรวมไอเดียต่างๆ พร้อมหาวิธีการพัฒนางานของ อกธ. เพื่อเตรียมรับมือกับยุคดิจิทัลและสถานการณ์   ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) และเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาองค์กรไปสู่อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ มิติ G ของ กฟผ. ต่อไป

ณหทัย สุขสมบัติ : รายงาน

 

การประปานครหลวง ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานด้านบำรุงรักษากับ สายงาน รวธ.

24

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายณรงค์ สุขเกษม วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (วศ.11 ชธธ.) กล่าวต้อนรับและเป็นประธาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านบำรุงรักษา ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานครหลวง (กปน.)                       โดยมี นายอุดมเดช วิชัยสุมธิกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ บำรุงรักษา การประปานครหลวง (ชวก. บร) และคณะผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1      ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ การจัดโครงสร้างองค์กรสำหรับงานบำรุงรักษาของ กฟผ. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาของ กฟผ. การบริหารทรัพย์สินของ กฟผ.            และการต่อยอดองค์ความรู้ กฟผ. เพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน และส่งผลต่อเนื่องถึงกรอบความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกับ กิจการของทั้ง 2 ฝ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต่อไป

ณหทัย สุขสมบัติ : รายงาน