• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

เตรียมความพร้อมงานก่อนลุย Check Up โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม 2


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายภูวดา ตฤษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) กองบริหารงานโครงการ (กบคธ-ธ) ที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน Planned Outage 2016 Check Up NN2-H1-3 ซึ่ง กฟผ. ได้มีสัญญาให้บริการงาน Major Maintenance Services ระยะเวลา 7 ปี โดยในปีนี้เป็นการดำเนินงานในปีที่ 5 ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในระหว่างวันที่ 6-23 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 20 อาคาร ท.102

 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลการเข้าไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามการควบคุมด้านความปลอดภัย และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

กฟผ. เปิดบูธยิ่งใหญ่ ใชว์ Innovation ในงาน CEPSI 2016


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 หรือ The 21st Conference of Electric Power Supply Industry (CEPSI 2016) ภายใต้แนวคิดความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานทางเลือกและความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้า” พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาเรื่องนโยบายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย (Policy for Sustainability of Thailand) 

งาน CEPSI 2016ในปีนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ร่วมกับ สมาพันธ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก(The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific: AESIEAP)

ระหว่างAssociation of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific: AESIEAP) จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาขาต่าง ๆ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และในปีนี้ได้เปิดเวทีให้ผู้นำองค์กรด้านพลังงานระดับโลก และผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน จากกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนับไปซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตในส่วนของการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 135 ตารางเมตรนั้น กฟผ. ได้นำเสนอศักยภาพด้าน Innovation ภายใต้แนวคิด Key to Sustainable Future ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมของ กฟผ. ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยพลังงานและบริการที่มั่นคง พร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดบูธนิทรรศการ

สำหรับศักยภาพที่นำมาแสดงในงานนั้น ประกอบไปด้วย แผน PDP ของประเทศไทย การพัฒนาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ระบบส่งและระบบควบคุมธุรกิจ กฟผความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า EGAT EV รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีการนำเสนอในรูปแบบ Interactive ทั้งนี้นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายภูวดา ตฤษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


หัวหน้ากองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง เข้าพบลูกค้า RATCH เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางปรียาวดี  บุณยะชัย หัวหน้ากองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (กขบว-ธ.) นางปิยะนันท์  ชูฤทธิ์ หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวิศวกรรม (หขบว-ธ.) และนายวรพล กลิ่นอุบล วิศวกรระดับ 4 แผนกการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวิศวกรรม (วศ.4 หขบว-ธ.) ได้เข้าพบนายดำรงค์ เขียวชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการที่บริษัทฯ สนใจลงทุนและกำลังพัฒนาอยู่ อาทิเช่น การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรราชบุรี Cogeneration (SPP), โครงการเขื่อน Xekong 4 และ 5 รวมถึงการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) ถนนงามวงศ์งาน จ.นนทบุรี

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประไทศไทย ครั้งที่ 1 (Thailand Corrosion and Prevention Conference 2015 หรือ TCPC 2015) พร้อมเป็นตัวแทนรับโล่ห์ Silver Level Sponsorship ในฐานะผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ สำหรับงาน TCPC 2015 จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อนวัสดุของประเทศ โดย กฟผ. ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ และจัดส่งวิทยากรบรรยายในงานดังกล่าวจำนวน 2 เรื่องได้แก่ เรื่อง Corrosion Prevention in Power Boiler โดยนายชัชวาล บุญชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (ช.อคม.) และ เรื่อง The Application of Ni-Alloy VS Stainless Steel for Power Plant โดยนายวีระศักดิ์ หอมกระจาย หัวหน้าแผนกทดสอบวัสดุ กองทดสอบเครื่องกล ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (หทด-ธ. กทค-ธ. อรอ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการกัดกร่อนและวัสดุไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยในงานดังกล่าวมีผู้ร่วมสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก