• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

EGAT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Electrical Equipment and Protection for Power Plant แก่บุคคลภายนอก

 

69.EGAT Academy เปดอบรมหลกสตร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Electrical Equipment and Protection for Power Plant (ระบบป้องกันอุปกรณ์โรงไฟฟ้า) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายชนฏ ศรีพรวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) นายอานนท์ มิตรกูล หัวหน้าแผนกระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า (หรคฟ - ธ.) และ นายพนากร การเก็บ วิศวกรระดับ 8 แผนกวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและระบบป้องกัน (หคป - ธ.) เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

หลักสูตร Electrical Equipment and Protection for Power Plant นี้ เป็นหลักสูตรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตั้งค่าการทำงานระบบป้องกันไฟฟ้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการบำรุงรักษาระบบป้องกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) สามารถนับหน่วยพัฒนาความรู้ได้อีกด้วย

          ในปี 2561 นี้ คณะทำงาน EGAT Smart Academy มีแผนเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา (Power Plant Technology and Maintenance) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ การเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกนั้น เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ กฟผ. สั่งสมมากว่า 50 ปี มาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

อัญชลี มั่งพล: รายงาน

ประชุม POMCO Annual Meeting 2018 ระหว่าง กฟผ. และกลุ่มบริษัท Mitsubishi

67.ประชม POMCO Annual Meeting 2018

 

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) ได้จัดการประชุม POMCO Annual Meeting 2018 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Power Plant Operation and Maintenance Collaboration: POMCO) ระหว่าง กฟผ. และบริษัท Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) บริษัท Mitsubishi Corporation (MC)                  ณ ห้อง Auditorium กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายวันชัย ศิวอาทิตย์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ (ชธบ.) เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้บริหาร       และผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานบริษัท MHPS บริษัท MC และบริษัท Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) เพื่อติดตามและทบทวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ POMCO ที่เกิดขึ้นในปี 2561 รวมถึงกำหนดแผนกิจกรรม (Activity Plan) สำหรับปี 2562 โดยผ่านกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และหารือร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฯบรรลุตามวัตถุประสงค์บันทึกความเข้าใจ (MOU) และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กฟผ. ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ได้พาคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท MHPS บริษัท MC และบริษัท MELCO เข้าฟังบรรยายการบริหารจัดการและข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเยี่ยมชมดูงานศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าร่วมกันต่อไป

วิภาวี กลำพบุตร: รายงาน

ชธค. จัดกิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

68.ชธค. จดกจกรรม การถายทอดประสบการณจากพสนอง

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายสุกิจ ชื่นกมล ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ชธค.) ได้เข้าเยี่ยมเยียนโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (อค-บพ.) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการทำงานใน กฟผ. “จากพี่สู่น้อง” ณ Conference room โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อค-บพ. นำโดย นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (อค-บพ.) นายสุชิน สายะสนธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ช.อค-บพ.) นายเกรียงศักดิ์ วิสารจารุศร หัวหน้าหน่วยเดินเครื่อง (นดค-บพ.) และนายนิติ ปัทมาคมสัน หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและบำรุงรักษา (นวบ-บพ.) เข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ในการทำงาน กฟผ. โดยตลอดระยะเวลา 35 ปี จากหน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องกล จนได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ชธค.) รวมทั้งเล่าถึงบุคคลตัวอย่างในการทำงาน 3 ท่าน ได้แก่ รัชกาลที่ 9 การคิดเพื่อคนอื่น คิดเพื่อความสำเร็จของภาพรวม ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 1 นายเกษม จาติกวณิช ซึ่งเป็นคนให้เกียรติลูกน้อง มอบหมายงานแล้วให้อำนาจตัดสินใจเต็มที่ และคนที่ 3 คือ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 11 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ซึ่งเป็นคนที่ศึกษางานที่จะทำโดยละเอียด นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อคิดแก่น้องๆรุ่นต่อไปไว้ว่า กฟผ.            ได้ดำเนินการวางทิศทาง สร้างกลยุทธ์ไว้แล้ว น้องๆ เพียงนำมาใช้ มาปฏิบัติ นำมาทำแผนสายงาน แผนฝ่าย ต้องทำงานด้วยความชาญฉลาด เช่น นำเทคโนโลยีมาใช้ ลดคน ลดเวลา และที่สำคัญผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะต้องเป็นมิตรกับชุมชน ต้องกลมกลืนกับชุมชนได้ และได้กล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน อค-บพ. ทุกคนที่ได้ช่วยสนับสนุน ชธค. ช่วยกันผลักดันเรื่องต่างๆ ให้ได้ตาม KPI และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ชธค. ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการทำงานต่อไปในอนาคต

วันดี สุฉันทบุตร: รายงาน

อบย. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ ตรวจสอบ เขื่อนวชิราลงกรณ

 

66.อบย. รวมกบผเชยวชาญจากองคกรเขอนใหญระหวางชาต ตรวจสอบเขอนวชราลงกรณ

 

เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 นายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (กคข-ธ. อบย.) และคณะทำงาน   เฉพาะกิจของ อบย. พร้อมทั้ง Dr. Martin Wieland ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ (ICOLD) และเจ้าหน้าที่จากเขื่อนวชิราลงกรณได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนวชิราลงกรณเป็นกรณีพิเศษ

ผลการตรวจสอบพบว่า เขื่อนวชิราลงกรณยังอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ กฟผ. ยังคงให้ความสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ระดับน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขื่อนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้แล้ว

พงษ์พันธ์ สาลักษณ์: รายงาน