• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

งานแม่เมาะก้าวไกล เกษตรกรไทยยั่งยืน ด้วยยิปซัม กฟผ.

87. Business Move

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายบถคณินท์ ล้ำเลิศประเสริฐ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (กธพ-ธ.) และทีมงาน พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงาน จากโครงการบริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพระดับปฏิบัติการ 4 - 7 กลุ่มที่ 26 (YT26) โครงการ “ยิปซัมสังเคราะห์เพื่อการเกษตรและชุมชน” ร่วมกันจัดงาน “แม่เมาะก้าวไกล เกษตรกรไทยยั่งยืน ด้วยยิปซัม กฟผ.” ที่ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) และนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อีกทั้ง ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการขยายผลการวิจัยสู่การใช้ FGD ยิปซัมในอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาธุรกิจวัตถุพลอยได้ของฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เป็นวิทยากรแนะนำคุณภาพของดินรอบโรงไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จาก FGD ยิปซัมเพื่อการเกษตร พร้อมด้วย นายบุญชนะ แป้นศรี วิศวกรระดับ 6 แผนกการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้ กองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (วศ.6 หขบพ-ธ. กธพ-ธ.) ร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงระเบียบการเข้ารับวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้กับเกษตกรได้รับทราบ

ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ได้อธิบายและแนะนำประโยชน์ของ FGD ยิปซัมเพื่อการเกษตรว่าสามารถลดความเป็นพิษของอลูมินั่มและเพิ่มธาตุอาหารในดิน ได้แก่ กำมะถัน (S) แคลเซียม (Ca) และโบรอน (B) อีกทั้งปริมาณของโลหะหนักสะสมมีค่าน้อย และยังช่วยให้ระบบรากเติบโตในดินชั้นล่างได้ดีขึ้น จนเป็นแนวทางทำให้พืชทนแล้งได้ดีอีกด้วย โดยได้มีการยืนยันผลการติดตามการใช้ FGD ยิปซัมจากการศึกษาการตอบสนองของพืช 3 ชนิด ได้แก่ อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วลิสง

โดยในเบื้องต้นกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี และวางแผนกิจกรรมลำดับถัดไป ทั้งนี้ คณะทำงานฯ YT26 จะดำเนินการเก็บตัวอย่างดินพร้อมสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน เช่นการวิเคราะห์ธาตุอาหาร อินทรีย์วัตถุ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อวิเคราะห์ว่าดินของแปลงดังกล่าวสามารถตอบสนองกับการใช้ FGD ยิปซัมได้หรือไม่ และดินที่มีคุณสมบัติเป็นกรดจัด มีธาตุแคลเซียมและกำมะถันต่ำนั้น FGD ยิปซัมช่วยแก้ปัญหาได้ดี ซึ่งคณะทำงานฯ YT26 จะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำเป็นเอกสารประวัติของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อให้เกิดพัฒนาต่อยอดและยั่งยืนต่อไป

เมธินี พิลาวรรณ วก.9 กธพ-ธ. อกธ. : รายงาน

คบพ.ชธธ. ร่วมกับ อทบ. จัดบรรยายและแนะนำการใช้งาน ระบบ PPS และ PES ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด ชธธ.

85. Business Move

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (คบพ.ชธธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายและแนะนำการใช้งาน ระบบ Performance Portfolio System (PPS) และระบบ Performance Excellence System (PES) ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ณ ห้องราชพฤกษ์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย

โดยการจัดบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ชธธ. เข้าใจระบบทั้งสองและสามารถสร้าง Profile การทำงานของตนเองในระบบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมความเชี่ยวชาญในงาน ความสามารถเฉพาะตัว ผลงานที่โดดเด่น และการแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ยังรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองระบบ เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิชัย ดิศวนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ (อทบ.) และทีมวิทยากรบรรยายจาก กองบริหารผลการปฏิบัติงาน (กบป-ห.) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ (อทบ.) บรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายและร่วมซักถามเป็นจำนวนมาก

นิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม หธกย-ธ. กผงย-ธ. อบย. : รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนรัชชประภา

86. Business Move

 

          เมื่อวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

         นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ เปิดเผยว่า การตรวจสอบ และประเมินในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่ออนุวัตคำสั่ง กฟผ. ที่ ค.154/2561 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนรัชชประภา ตัวเขื่อนและอาคารประกอบต่าง ๆ อยู่ในสภาพดีมีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยใส่ใจดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อนเป็นอย่างดี    ด้วยกระบวนการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กฟผ. มีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS) ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งถ่ายทอดสดแบบ REAL TIME เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

พชรพล พรหมสุภา วศ.6 หตม-ธ. กคข-ธ. อบย. : รายงาน

อบย. ร่วมบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จ.กาญจนบุรี

84. Business Move

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เขื่อน   ศรีนครินทร์ และว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ผู้แทนฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เข้าร่วมการสัมมนา “แก้วิกฤติภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมปลากระป๋อง อนันตา ริเวอร์ฮิวส์ รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมี พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร 5 อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ และอ.พนมทวน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 180 คน

       ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 คณะฯ ดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงานที่เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมี นายบรรจบ เชื้อสุข หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา (กยศ-ฟ.) นายสุทิน ชูชาติ วิทยากรระดับ 9 (วก.9) ผู้แทนเขื่อนศรีนครินทร์ และว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ผู้แทน อบย. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง “แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยเขื่อน” ณ อาคารราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐว่าเขื่อนของ กฟผ. มีกระบวนการตรวจสอบ บำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยเขื่อนกับแผ่นดินไหวสู่หน่วยงานภายนอก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วศ.10 กคข-ธ.:รายงาน