• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

รวธ. พบ ผู้ปฏิบัติงาน อค-บร.

3. Business Move

 

       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) เดินทางเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด     (อค-บร.) โดยมี นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรง   ไฟฟ้า  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) และนายกิตติธัช อนรรฆ   นนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสัมมนา อาคารฝึกอบรม   โรงไฟฟ้าราชบุรี จ.ราชบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานปรึกษาหารือ สอบถาม หรือเสนอแนะกับ รวธ. โดยตรง ซึ่ง รวธ. ได้ตอบคำถามและให้คำแนะนำทุกประเด็น พร้อมกับให้ข้อคิด/ข้อปฏิบัติ ในการทำงาน 4 ข้อได้แก่ มองบวก มองในสื่งที่เหนือกว่า   ตนเอง อ่อนน้อมถ่อมตน และSPEED แก่ผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. เพื่อนำไปถือปฏิบัติให้งานสำเร็จฯ - ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข

 พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

อบย. จัดพิธีลงนาม PA ระดับกอง ประจำปี 2563

1. Business Move

 

             เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกองในสังกัดฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จัดโดยคณะกรรมการจัดทำแผน ประเมินผล และบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (คกผป.อบย.) ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคาร ท.0019 สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไทรน้อย

           โดยเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) กับ นายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) นายไชยกร ศรีลานุกูล หัวหน้ากองวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา (กวย-ธ.) นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม หัวหน้ากองแผนงาน (กผงย-ธ.) และนายอนุสรณ์ ปิ่นพัฒนพงศ์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (กบร-ธ.) โดยมี นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) และคณะกรรมการจัดทำแผน ประเมินผล และบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (คกผป.อบย.) ประกอบด้วย นายบัญชา เพียรประเสริฐกุล วิศวกรระดับ 11 (วศ.11) นายปิยะศักดิ์ อายุวัฒนะ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ว่าที่ ร.ต.อนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) นายถนัด พัฒน์แช่ม วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) และนายประสิทธิ์ เหมือนจิตต์ วิศวกรระดับ 9 (วศ.9) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว การลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกอง ในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. อบย.: รายงาน

รวธ. และผู้บริหาร อค-บร. เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

2. Business Move

 

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) และคณะผู้บริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นำโดย นายนเรนทร์    วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า    บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) และนายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห))      เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) ดร.ธนะ บุญญสิริกุล กรรมการผู้จัดการ และนายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะ บุญญสิริกุล ในโอกาสที่เข้า    รับตำแหน่งใหม่          

          ทั้งนี้ ได้ร่วมกันหารือเรื่องการให้บริการงาน O&m และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และความร่วมมือในภารกิจภาพรวมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมบอร์ด อาคารบริหารบริษัท โรงไฟฟ้า    ราชบุรี

  พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

สายงาน รวธ. จัดงานรับรองผู้บริหาร NN2PC ในโอกาสลงนามสัญญาร่วมกับ EGAT

125.Business Move

 

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายบุญญนิตย์ วงษ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสลงนามสัญญา Major Maintenance Service Agreement หรือ MMA สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 และสัญญางานบริการ Operation and Maintenance Agreement for the Upgraded Nabong Substation and Transmission Line ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด คุณมัณฑนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารสายงาน รวธ. เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 301/3 ชั้น 3 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.
นายบุญญนิตย์ วงษ์รักมิตร รวธ. ได้กล่าวยืนยันความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มี ผลักดันการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 และสถานที่ไฟฟ้าแรงสูงนาบง ให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพให้แก่โรงไฟฟ้าและสนับสนุนความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตไฟฟ้า และร่วมสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป
     ทั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ได้มอบความไว้วางใจให้ กฟผ. ดำเนินงานบริการ ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และดูแลการจัดส่งไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยเริ่มต้นสัญญาในวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน