• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายและปิดการขาย อย่างมืออาชีพ โครงการ Technical Sales Support (รุ่นที่ 1)

91. Business Move

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา Technical Sales Support (รุ่นที่ 1) ขึ้น ซึ่งแผนงานของโครงการมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมหลักสูตรลำดับที่ 2 คือ หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling and Closing Sales Technique) โดย อาจารย์ ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ วิทยากรจากบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสายงาน รวธ. เป็นจำนวน 40 คน

          สำหรับโครงการ Technical Sales Support (รุ่นที่ 1) ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ได้เห็นชอบในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน ชธธ. ร่วมมือกับหน่วยงานขายของ อกธ. ในช่วงกระบวนการขายงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการรับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทาง การให้ข้อมูลด้านเทคนิคในงานบริการของฝ่ายตนเอง จนกระทั่งถึงการส่งมอบงานบริการในที่สุด

วิศรุต หงษ์ชูเวช วก.6 หผธ-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

ผู้บริหาร RGCO และ กฟผ. พบผู้ปฏิบัติงาน Planned Outage RGC-C2 #3

89. Business Move

 

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี (RGC) มีกำหนดการดำเนินงาน Major Overhaul (MO) RGC-C21 ,22ตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (รจก.) นายวิสิฎฐ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม ช.อค-บร.(รร) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายธนบดี ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (ฝคผ.) และนายเจษฎา พันธ์จำนงค์ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นวรร-บร.) เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อพบปะผู้ปฏิบัติงาน MO/MI RGC-C เป็นครั้งที่ 3 โดยการดำเนินงาน Major Overhaul (MO) RGC-C21 ,22 เริ่มระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม -26 สิงหาคม 2562 และงาน MI RGC-C20 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2562

          สำหรับงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงาน MO และ MI มีความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงาน” หรือ “อุบัติเหตุเป็น ศูนย์” ซึ่งการปฏิบัติงาน MO RGC-C ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันอุบัติเหตุด้านบุคคลเป็นศูนย์ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชมทีมงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ละเลยแม้เรื่องเล็กน้อย หากพบเห็นเหตุการณ์หวุดหวิด (Near Miss) ก็ขอให้ช่วยกันแจ้งเพื่อตัดตอนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้

          นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านที่อับอากาศ ให้แก่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองหม้อน้ำ (กมน-ธ.) และกองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) รางวัลการทำงานบนที่สูงหรือนั่งร้านดีเด่นให้แก่ กองกังหันก๊าซและดีเซล (กกห-ธ.) และได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทีมงานที่ร่วมกิจกรรม Safety corner อีกด้วย 

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

กฟผ. เปิดหลักสูตรอบรมการบำรุงรักษาระบบส่ง แก่คณะผู้ปฏิบัติงาน Bhutan Power Corporation

90. Business Moe

 

      เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง (ชสป.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Best Practice HV Transmission Line Operation and Maintenance Training Course แก่คณะผู้ปฏิบัติงานบริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน (Bhutan Power Corporation, BPC) จำนวน 14 คน ซึ่งแบ่งเป็นการบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร ท.103 สำนักงานกลาง และการศึกษาดูงานระบบส่ง ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     หลักสูตรการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. กับ BPC ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันฉบับแรกเมื่อปี 2550 และรักษาสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

ภริษา ธรรมวัฒนา วก.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

ผู้แทนบริษัท Subcontractor เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ การทดสอบลวดเชื่อมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าบางปะกงเครื่องที่ 1-2

88. Business Move

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นำโดย นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.)  นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 (ช.อบค-1) และผู้บริหาร อบค. ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าบางปะกงเครื่องที่ 1-2 นายอนุสรณ์ อภิพรพันธุ์ หัวหน้ากองเครื่องกลและระบบควบคุม (กคร-พ.) และผู้แทนจากบริษัท Subcontractor 5 บริษัท ในการเยี่ยมชมศักยภาพการทดสอบลวดเชื่อมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าบางปะกงเครื่องที่ 1-2 ณ ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย

โดยวัตถุประสงค์ของการทดสอบลวดเชื่อมครั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของ กฟผ. ให้ได้มาซึ่งคุณภาพของการเชื่อมโดยทำการทดสอบส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมที่บริษัทต่างๆ เสนอเข้าใช้ในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้นำเสนอศักยภาพศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากลสู่ภายนอก โดยคณะผู้บริหาร อบค. ได้นำผู้แทนฯ เข้าเยี่ยมชมศักยภาพของศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล กฟผ. และศูนย์ทดสอบเครื่องกล ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) อีกด้วย  

นัทหทัย อินทร์บำรุง นค.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ.: รายงาน