• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

หวมข-ธ. บรรยายระบบตรวจสุขภาพเขื่อนให้กับ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ณ รฟ.ลำตะคองฯ

7. Business Move

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 น.ส.นันทิยา ระพิทย์พันธ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทบทวนความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน (หวมข-ธ.) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ได้ให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจากทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 50 คน ในหัวข้อ “ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนของ กฟผ.” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักบริหารระดับต้น จัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบตรวจสุขภาพเขื่อนและระบบการผลิตไฟฟ้า สามารถเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

          โดยการบรรยายในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับกรมชลประทานแล้วนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึงศักยภาพของ กฟผ. ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านความปลอดภัยเขื่อนได้อีกด้วย

นันทิยา ระพิทย์พันธ์ หวมข-ธ. กคข-ธ. อบย.: รายงาน

รวธ. พบ ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ประจำปี 2563

5. Business Move

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) พบผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ประจำปี 2563 โดยมี นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายสมไชย สินธนนพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 2 (ช.อกธ-2.) นายวิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ วิศวกรระดับ 11 (วศ.11 อกธ.) นางรังสินี ประกิจ วิศวกรระดับ 11 (วศ.11 รวธ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน อกธ. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ได้พูดคุยซักถามปัญหา ข้อสงสัย พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ อย่างเปิดกว้าง โดย รวธ. พร้อมเปิดใจคุยกับผู้ปฏิบัติงานทุกเรื่อง ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่ง รวธ. ได้ตอบคำถามและรับฟังปัญหาของผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน อกธ. จะนำคำแนะนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ.: รายงาน

ชธธ. จัดงาน OM Management Review 2020

6.Business Move

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) เป็นประธานในงาน OM Management Review 2020 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ชธธ. ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 รวมถึงกลยุทธ์และทิศทางการปฏิบัติงานในปี 2563 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับ 8 ขึ้นไปจากทุกหน่วยงานในสังกัด ชธธ. เข้าร่วม   รับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคาร ต.0019 กฟผ. สำนักงานไทรน้อย

          นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอแผนการตลาดและการขายในปี 2563 โดยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบถึงทิศทางและสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้มีการบรรยายนำเสนอผลงานรอบปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 จาก วศ. 11 ชธธ. และผู้อำนวยการฝ่ายในสังกัด ชธธ. ทุกฝ่าย

โดยในช่วงท้าย ชธธ. ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์สารสนเทศ อบค. .: รายงาน

รวธ. พบ ผู้ปฏิบัติงาน อบย. ประจำปี 2563

4. Business Move

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) พบผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ประจำปี 2563 โดยมี นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) นายบัญชา ดวงชาทม วิศวกรระดับ 11 (วศ.11) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อบย. เข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารศูนย์รับรองความสามารถบุคลากรงานบำรุงรักษา (Competency Certificate Center: ศูนย์ CCC) กฟผ. สำนักงานไทรน้อย

ภายในงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อบย. ได้ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่ง รวธ. ได้ตอบคำถามเพื่อไขข้อข้องใจกับผู้ปฏิบัติงาน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท้ายสุด รวธ. ได้มอบหลักในการทำงานของตนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อบย. ได้นำไปปฏิบัติคือ ในการทำงานใดก็ตามให้ตัวเรานั้นมี 1.ความรู้ (Knowledge) 2.ทักษะ (Skills) และ 3.ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งในส่วนของทัศนคตินี้ได้จำแนกเป็น 3 ข้อย่อยคือ 3.1 การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 3.2 การมองแบบองค์รวม (Big Picture) 3.3 ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน อบย. จะนำแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ. อบย.: รายงาน