• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. จัดอบรมหลักสูตร ทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ โครงการ Technical Sales Support (รุ่นที่ 1)

64. Business Move

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา Technical Sales Support (รุ่นที่ 1) ขึ้น ซึ่งแผนงานของโครงการมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมหลักสูตรลำดับที่ 1 คือ หลักสูตรทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ (Service Mind and Sales Personality) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 โดยอาจารย์ ทวนทอง ทองเต็ม วิทยากรจากบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด โดยมี นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 40 คน

สำหรับโครงการ Technical Sales Support รุ่นที่ 1 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ได้เห็นชอบในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน ชธธ. ร่วมมือกับหน่วยงานขายของ อกธ. ในช่วงกระบวนการขายงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการรับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทาง การให้ข้อมูลด้านเทคนิคในงานบริการของฝ่ายตนเอง จนกระทั่งถึงการส่งมอบงานบริการในที่สุด

วิศรุต หงษ์ชูเวช วก.5 หผธ-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

 

บริษัท Organo Corporation (Vietnam) เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ ด้านเคมีโรงไฟฟ้า กฟผ. และหารือโอกาสทางธุรกิจ

62. Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นางวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อคม. และผู้แทนจากกองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Michiyuki Ishihara General Manager และผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ในการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงได้หารือโอกาสทางธุรกิจเคมีร่วมกันในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ อาคารฝ่ายเคมี สำนักงานกลาง กฟผ.

จากนั้น ในวันเดียวกัน ทีมงานบริษัท Organo (Vietnam) ได้เข้าพบ นายศุภชัย คูณเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายประพาส พันธ์อร่าม ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และทีมงาน เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจในประเทศเวียดนามร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนางานเคมีโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามของ EGATi ด้วยเช่นกัน

ต่อมา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทีมงานบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ และการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้า ในส่วนของโรงผลิตน้ำ Deminerealized Water ชุดที่ 2 และห้อง Sampling ระบบ Water System Cycle โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพและรับทราบข้อมูลครั้งนี้ บริษัท Organo Corporation (Vietnam) มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง กฟผ. จะได้มีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือและโอกาสในการขยายธุรกิจงานบริการเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าร่วมกันต่อไป

ณหทัย สุขสมบัติ วก.6 หขบต2-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เข้าตรวจวัดพฤติกรรม เขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น สปป.ลาว

63. Business Move

 

     เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) นายพชรพล พรหมสุภา วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) กองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากกองวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา (กวย-ธ.) ได้แก่ นายปุณณรัตน์ ธีรชัยไพศาล วิศวกรระดับ 7 (วศ.7) และส.อ.ภควันต์ จันโทกุล ช่างระดับ 5 สังกัดแผนกสำรวจงานโยธา (ช.5 หสย-ธ.) เข้าสำรวจเขื่อนน้ำเลือก และเขื่อนน้ำแก่น ณ โรงไฟฟ้าหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยใช้กล้องสำรวจ Trimble S8 ซึ่งมีความละเอียดสูงถึงระดับ 1 ฟิลิปดา เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัว และเคลื่อนตัวของทั้งสองเขื่อน โดยเบื้องต้นได้นำเสนอผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าหงสา จำกัด (HPC) เป็นที่เรียบร้อย และทาง หตม-ธ. จะนำผลที่ได้มาดำเนินการงานแปลผลข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเลือกและน้ำแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขื่อนทั้งสองมีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน

สายงาน รวธ. จัดการอบรม หลักสูตร Analyzing Data with Microsoft Power BI Report

61. Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดการอบรมหลักสูตร Analyzing Data with Microsoft Power BI Report รุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ. โดยเชิญ คุณชวลิต ภู่สิทธิกุล และทีมงาน จากบริษัท Application Solution Consulting (ASC) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้สู่ภาคปฏิบัติสำหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวมาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ วิเคราะห์ยอดขาย วิเคราะห์หาแนวโน้ม ค่าคาดการณ์บนสมมุติฐานต่าง ๆ เป็นต้น รายงานผลแบบ Interactive และเข้าใจง่าย รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจผ่านรายงานเชิงวิเคราะห์ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลายรูปแบบ ทำให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากจึงกำหนดจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารนันทนาการ สำนักงานกลาง กฟผ.

นางฉันทนา เนาวรัตนพันธ์ วก.9 สก.รวธ.: รายงาน