• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. เข้านำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว (เพิ่มเติม) แก่ ผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

103.Business Move

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) และนายศรัทธา ศรีโหมด วิศวกรระดับ 8 กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (วศ.8 กธบต-ธ.) ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้แก่ ผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) โดยมี นายนิวัติ อดิเรก ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร น.ส.สัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายวีรชัช อุดรเดชอุดม ผู้จัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้เข้าไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว จึงมีความสนใจในศักยภาพและการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ของ กฟผ. เป็นอย่างยิ่ง และยังมีความประสงค์ที่จะให้ กฟผ. นำเสนองานบริการในหลายๆด้าน ดังนั้น อกธ. และทีมงานจึงได้เข้าไปนำเสนอข้อมูลศักยภาพการให้บริการเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับทราบความต้องการของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

นายศรัทธา ศรีโหมด วศ.8 กธบต-ธ. : รายงาน

Ratch Group จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 2

101. Business Move

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Ratch Group) ได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 2 โดย นายภูมินทร์ พรหมคล้าย รองกรรมการผู้จัดการ-วางแผน และควบคุมการผลิต บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด น.ส.ภาวินี ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส น.ส.จารุสุดา บุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส-ส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด  ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานด้าน O&m ของโรงไฟฟ้าราชบุรี นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายวิสิฎฐ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) และผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. โดยบรรยายใน 2 หัวข้อ ดังนี้ การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำเข้า Air Inlet แก้ปัญหาการเดินโหลดไม่ได้ตามที่ศูนย์ฯ สั่งการ เหตุจากอากาศร้อน และการ Preservation โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ช่วง Reserved shutdown เพื่อพร้อมรับคำสั่งเดินเครื่องตลอดเวลา ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหาร RGCO พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงไฟฟ้าราชบุรีก่อนเดินทางกลับ

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

กฟผ. ลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมการเชื่อมโลหะฯ ร่วมมือพัฒนาและยกระดับงานเชื่อมโลหะไทยสู่ระดับสากล

102. Business Move

 

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง สมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย (TWS) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) และนายนายสมพร พงศ์ขจร นายกสมาคมการเชื่อมโลหะและการตรวจสอบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.

          โดยวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อทบทวนรายละเอียดความร่วมมือให้ครอบคลุมภารกิจ กฟผ. ตามนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนบริบทในการทำงานให้มุ่งเน้นการพัฒนางาน และเน้นการบริหารงานเชิงธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขางานเชื่อมให้เท่าทันต่อความต้องการของตลาด และสร้างการยอมรับในระดับสากล โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพิจารณาทบทวนเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้มีความเหมาะสมเป็นประจำทุกๆ 2 ปี

          ทั้งนี้ กฟผ. และสมาคมการเชื่อมโลหะฯ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรในสาขางานเชื่อมโลหะตั้งแต่ระดับช่างเชื่อม ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม และวิศวกรการเชื่อม ให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสมาคมการเชื่อมโลหะฯ ร่วมกับ กฟผ. ให้บริการจัดทำ WPS และ PQR โดยรับรองผลตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดของ Code 100% ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และส่งรายงานผลการทดสอบให้แก่สมาคมฯ เพื่อออกใบรับรอง (certificate) ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

นัทหทัย อินทร์บำรุง นค.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด โครงการเล่าสู่กันฟัง ฝ่ายจัดการธุรกิจ

100.Business Move new

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดให้มีการบรรยายโครงการเล่าสู่กันฟังเรื่อง “เแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อกธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรพัชญ วงษ์สนิท หัวหน้ากองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (กผฟ-ย. อผฟ.) และนายฐนันด์ หทัยเศรษฐ วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า กองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (วศ.6 หผฟ-ย. กผฟ-ย. อผฟ.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจัดการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ได้รับรู้การจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า และนำมาสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดแนวทางของการตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายและร่วมซักถามเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน