• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้า สปป.ลาวใต้ และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

14. Business Move

 

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายสุนทร เพ็ญศรี วิศวกรระดับ 10 (วศ.10 อกธ.) นายธงชัย โรจนบัณฑิต วิศวกรระดับ 9 (วศ.9 อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน อกธ. เดินทางเข้าพบลูกค้า เขื่อนห้วยเหาะ เขื่อนเซน้ำน้อยและเซกะตำ เขื่อนเซเสด 1,2 และโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยกะเพิง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ทั้งนี้ ในการเข้าพบผู้บริหารเขื่อนต่างๆ ใน สปป.ลาว ลูกค้าให้ความสนใจการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีความต้องการให้ กฟผ. เข้านำเสนอรายละเอียดงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว ในโอกาสต่อไป

จักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. อกธ. : รายงาน

 

 

ชธค. และ อค-บร. พลิกโฉมการสำรวจความพึงพอใจ

11. Business Move

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) พร้อมทีมคณะทำงานจาก โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นำทีมโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) และผู้บริหารระดับหน่วย เข้าพบลูกค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) นำทีมโดย ดร.ธนะ บุญญสิริกูล กรรมการผู้จัดการ นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ นายจินตวัฒน์ เรืองสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตและบำรุงรักษา นายวีระยุทธ คงอ่อน ผู้จัดการส่วนบริหารสัญญา นายวิชัย วิรุฬห์ธาดา ผู้จัดการส่วนพัสดุ นายสุทธิชัย สุระนาถ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและบริหารความเสี่ยง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการงาน O&m โดยเปิดใจคุยร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องกาแฟ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร.: รายงาน

 

 

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (HPC)

13.Business Move

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (วศ.11 อรอ.) นายเอกวัฒน์ ขนากร นักคอมพิวเตอร์ระดับ 9 ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (นค.9 อจส.) นายเรืองฤทธิ์ คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ 1  ฝ่ายจัดการธุรกิจ (หขบต1-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม HPC ห้อง 201 อาคารโพนจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ทั้งนี้ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (HPC) ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2574

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ. : รายงาน

ชธค. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2563

10. Business Move

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 หน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ชธค.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2563 ระหว่าง นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) กับ ผู้อำนวยการ/หัวหน้า โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในสังกัด ชธค. ได้แก่ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (อค-บพ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา เขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (อค-บน.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (อค-บส.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตน้ำเย็น (คกบผ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (คกบน.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (คกบบ.) โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำลิก1 สปป.ลาว (คกขล.) และโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำเงียบ1 สปป.ลาว (คกขง.) โดยมี นายวิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ วิศวกรระดับ 11 (วศ.11 ชธค.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 203 ท.100 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อัจฉรา เกียรติบำรุง วก.7 หบบ-ธ. กบค-ธ. : รายงาน