• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ผู้บริหาร Druk Green Power Corporation และ เลขาธิการรัฐสภาภูฏาน เข้าเยี่ยมเยือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7.Business Move

 

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง(ชสป.) และ น.ส.ลักษณ์ชลิตา พรรคอนันท์ วิทยากรระดับ 8 กองการตลาดและจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ฝ่ายจัดการธุรกิจ (วก.8 กตบ-ธ. อกธ.) ให้การต้อนรับ Dasho Chhewang Rinzin กรรมการผู้จัดการ Druk Green Power Corporation Limited และ Dasho Yeshi Wangdi เลขาธิการ Ministry of Economic Affairs รัฐสภาภูฏาน ในโอกาสมาเยือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายในประเด็น "The Tariff For Import Of Power Is Determined In EGAT" บรรยายโดย     นายหฤษฎ์ เขาหลวง วิศวกรระดับ 9 กองเจรจาซื้อขายไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน สายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (วศ.9 กจฟ-ย. อศง. รวย.) และ น.ส.วริสา สถิตย์สุขเสนาะ หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศกองเจรจาจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสารสนเทศ ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง (หจสต-ส. กจสส-ส. อสฟ. รวส.) ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการซื้อขายไฟแบบรัฐต่อรัฐ โดยเลขาธิการรัฐสภาภูฏาน ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำข้อมูลในการอภิปรายร่วมกันในครั้งนี้ไปศึกษา เพื่อแสวงหาโอกาสพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในราชอาณาจักรภูฏาน ให้มีความราบรื่นและลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีณา ธรรมวัฒนา วก.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

กฟผ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5.Business Move

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน(อพพ.) พร้อมด้วย นายสันติชัย หัสมินทร์ วิศวกรระดับ 11 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (วศ.11 รวพ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารบริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด โดยมี นายมงคล สกุลแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ น.ส.ศุภมาศ รัตนลภณ DMD-Finance & Admin ให้การต้อนรับ ณ บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 ร้อยละ 60 ตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซของ สปป.ลาว และได้ว่าจ้าง กฟผ. ให้เข้าดำเนินงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค Independent Technical Advisor Services ระยะเวลาสัญญา 4 ปี โดยได้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560

นายธนธรณ์  จงไกรจักร วศ..4 หขบธ-ธ. กธว.: รายงาน

กฟผ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

6.Business Move

 

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายเต็ม ด่านอุดมกิจ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (วศ.11 อวร.) พร้อมด้วย นางปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวิศวกรรม ฝ่ายจัดการธุรกิจ (กธว-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT นายชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจในประเทศ และนายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารสินทรัพย์ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กฟผ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมงานเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของผู้ว่าการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือฯ ตามยุทธศาสตร์ของ กฟผ.

นายธนธรณ์ จงไกรจักร วศ.4 หขบธ-ธ. กธว.: รายงาน

สายงาน รวธ. นำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแก่บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์

4.Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) นายธนพล ซื่อนิธิกุล หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟน-ธ.) และผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (อบฟ.) กองบริหารงานโครงการ (กบคธ-ธ.) และฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้เข้านำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ รวมถึง Case study การให้บริการงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้า หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการบริหารโครงการ ให้แก่ ผู้บริหาร บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ ณ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรีอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีแผนจะเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว จะถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค กำลังการผลิตรวม 1,285 เมกะวัตต์ จาก กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จำนวน 7 ยูนิต (ขายไฟฟ้าเข้าประเทศไทย) และ 60 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ยูนิต (ขายไฟฟ้าให้ประเทศลาว)

การนำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารบริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

เรืองฤทธิ์ คล้ายแก้ว วศ.7 ทนท. หขบต1-ธ. กธบต-ธ.: รายงาน