• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อบย. ร่วมบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จ.กาญจนบุรี

84. Business Move

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เขื่อน   ศรีนครินทร์ และว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ผู้แทนฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เข้าร่วมการสัมมนา “แก้วิกฤติภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมปลากระป๋อง อนันตา ริเวอร์ฮิวส์ รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมี พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร 5 อำเภอ ใน จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ และอ.พนมทวน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 180 คน

       ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 คณะฯ ดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงานที่เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมี นายบรรจบ เชื้อสุข หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา (กยศ-ฟ.) นายสุทิน ชูชาติ วิทยากรระดับ 9 (วก.9) ผู้แทนเขื่อนศรีนครินทร์ และว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 10 (วศ.10) ผู้แทน อบย. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง “แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยเขื่อน” ณ อาคารราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐว่าเขื่อนของ กฟผ. มีกระบวนการตรวจสอบ บำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยเขื่อนกับแผ่นดินไหวสู่หน่วยงานภายนอก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วศ.10 กคข-ธ.:รายงาน

 

การประชุมหารือการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ระหว่าง กฟผ. รฟท. RATCH และ AMR

82. Business Move

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) พร้อมด้วย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นางเทวัจฉรา อภัยภูมินารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (อพธ.) ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (AMR) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าพบคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมี นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ในส่วนของการพัฒนาโครงการประกอบและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดทำร่าง MOU ทั้งระบบ Smart Grid และการพัฒนาโครงการประกอบ และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้อยู่ในฉบับเดียว โดย กฟผ. และ รฟท. จะส่งผู้ประสานงานเพื่อพิจารณาร่าง MOU ร่วมกัน จากนั้นจึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจฯ ต่อไป

ชญานิษฐ์ พุทธิปิลันธน์ วก.5 หขบธ-ธ. กธว-ธ. อกธ. : รายงาน

 

 

อบย. นำเสนอบริการงานตรวจสอบโยธาแก่ Sipco

83. Business Move

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) นำโดย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา (หปย-ธ.) นายพงษ์พันธ์ สาลักษณ์ ช่างระดับ 8 (ช.8) นางสาวนฤชล นุชประมูล วิทยากรระดับ 7 (วก.7) และนางสาวมัชฌิมา โกอินต๊ะ ช่างระดับ 5 (ช.5) ได้เข้าพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น (Sipco) เพื่อนำเสนอบริการงานตรวจสอบโยธาอาคารโรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ โดยมี นายภาณุวัตร จิตรวิโรจน์ Plant Manager ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น (Sipco) จ.ระยอง

        ทั้งนี้ การบรรยายได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้าฟังได้ให้ความสนใจ และซักถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดการบรรยาย ทำให้การบรรยายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผง-ธ. อบย.: รายงาน

 

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ เดลเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

81. Business Move

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-1 (ช.อกธ-1.) นายชัช ศรีถนอมวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-1 (ช.อบฟ-1.) นายสมไชย สินธนนพคุณ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (วศ.11 อรอ.) นายนำขบวน จีระธัญญาสกุล วิศวกรระดับ 9 กองกังหันก๊าสและดีเซล ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (วศ.9 กกห-ธ. อบค.)        นายณพล กลั่นสอน หัวหน้าแผนกวิชาการเคมี ฝ่ายเคมี (หวค-ธ. อคม.) นายวุฒิพงษ์ สุขพร้อม หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาในประเทศ 1 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (หขบน1-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายณัฐพร นิยมะจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการบำรุงรักษา นายมนชัย ผ่องใสฤทธิรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบำรุงรักษา และนายพรหมธร เทศมาสา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการงานบำรุงรักษา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส เขตปทุมวัน เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 6 ปี ทั้ง GULF 7 SPPs และ GULF 12 SPPs โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และวันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2567

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน