• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด โครงการเล่าสู่กันฟัง ฝ่ายจัดการธุรกิจ

100.Business Move new

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดให้มีการบรรยายโครงการเล่าสู่กันฟังเรื่อง “เแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อกธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรพัชญ วงษ์สนิท หัวหน้ากองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (กผฟ-ย. อผฟ.) และนายฐนันด์ หทัยเศรษฐ วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า กองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (วศ.6 หผฟ-ย. กผฟ-ย. อผฟ.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจัดการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ได้รับรู้การจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า และนำมาสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดแนวทางของการตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายและร่วมซักถามเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน