• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

การประชุมประสานงานภายใน อกธ. และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

97. Business Move

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ โดยนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมประสานงานภายใน อกธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานต่างๆ ในปี 2562 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันในหน่วยงาน และถือโอกาสนี้ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562 นำโดยนายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 2 (ช.อกธ-2.) นายเรืองศักดิ์ ทองทรัพย์ วิศวกรระดับ 10 อกธ. นางทัศนีย์ ศุภจริยวิชัย วิทยากรระดับ 10 กองธุรกิจโทรคมนาคมและระบบส่ง (กธทส-ธ.) นายโอภาส สันติกูล ช่างระดับ 7 แผนกประสานงาน (หปง-ธ.) และนายปัญญา กลัดสิงห์ พนักงานขับเครื่องจักรกล ระดับ 4 กองธุรกิจวิศวกรรม (กธว-ธ.) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร อกธ. ทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงลาน จ.ตาก โดยได้นำอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปบริจาคให้แก่นักเรียนเพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และได้จัดกิจกรรม กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. และนักเรียนโรงเรียนบ้านดงลาน อีกด้วย

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ.: รายงาน