• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ตรวจสอบและทดสอบ Spillway เขื่อนศรีนครินทร์

94.Business Move

 

      เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน นำโดย นายดนัย วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) นายถนัด พัฒน์แช่ม วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง (วศ.10 กบร-ธ.) นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) .อ.วิโรจน์ พันธุ์ดี วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (วศ.9 กฟน-ธ.) และนายธราธิป วังวิทยา วิศวกรระดับ 9 กองระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังน้ำ (วศ.9 กรรน-ธ.) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากเขื่อนศรีนครินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบและทดสอบการเปิด-ปิด บานระบายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

      นายดนัย วัฒนาดิลกกุล เปิดเผยว่า การตรวจสอบและทดสอบการเปิด-ปิด บานระบายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และบุคลากร หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการดำเนินการด้านความปลอดภัยของเขื่อนก่อนเข้าฤดูน้ำหลาก การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS) ให้ประชาชนได้ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายทอดสดแบบ REAL TIME เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

ทนงศักดิ์ หน่อทอง หตม-ธ. กคข-ธ. อบย. : รายงาน