• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ชธค. พบผู้ปฏิบัติงาน อค-บน. และส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มสะอาด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลม ให้กับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว

93.Business Move

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) เดินทางเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 เพื่อเข้าพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมี นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (อค-บน.) และนายสถาพร ศรีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 (ช.อค-บน.) พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการนี้ ชธค. ได้กล่าวถึงนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปัจจุบัน และอนาคตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทีมงาน อค-บน. ที่เสียสละทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างดีถือเป็นตัวแทน กฟผ. และประเทศไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

ในบ่ายวันเดียวกัน นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ (ชธค.) ร่วมกับ นายทศพร ทิพย์วรธรรม (Plant Director) บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และผู้นำชุมชน ร่วมส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มสะอาด และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลมให้กับโรงเรียนมัธยมสินสมบูรณ์ หินหัวเสือ เมืองอนุวงศ์ แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว พร้อมทั้งร่วมเล่นกีฬา และกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม สปป.ลาว อย่างเป็นกันเอง สำหรับโรงกรองน้ำดื่มสะอาด และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลมเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนน้ำงึม 2 และชุมชนร่วมดำเนินการ โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตกุศลในกิจกรรมกอล์ฟการกุศล และบางส่วนเป็นเงินบริจาคจากผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และ อค-บน. ร่วมระดมทุนเพิ่มเติมถือว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานเขื่อนน้ำงึม 2 และชุมชนที่ดำเนินการร่วมกัน ในการสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน วัด โรงเรียน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป     

นงนุช ภู่พิบูลย์ วก.10 รวธ. / ทักษิณา ห่านสวรรค์ วก.10 รวธ. : รายงาน