• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. จัดอบรมหลักสูตร ทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ โครงการ Technical Sales Support (รุ่นที่ 1)

64. Business Move

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา Technical Sales Support (รุ่นที่ 1) ขึ้น ซึ่งแผนงานของโครงการมีแผนการจัดหลักสูตรอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมหลักสูตรลำดับที่ 1 คือ หลักสูตรทัศนคติ และบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ (Service Mind and Sales Personality) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 อาคาร ท.102 โดยอาจารย์ ทวนทอง ทองเต็ม วิทยากรจากบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด โดยมี นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 40 คน

สำหรับโครงการ Technical Sales Support รุ่นที่ 1 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ได้เห็นชอบในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน ชธธ. ร่วมมือกับหน่วยงานขายของ อกธ. ในช่วงกระบวนการขายงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการรับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นทาง การให้ข้อมูลด้านเทคนิคในงานบริการของฝ่ายตนเอง จนกระทั่งถึงการส่งมอบงานบริการในที่สุด

วิศรุต หงษ์ชูเวช วก.5 หผธ-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน