• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ช.อบค.-1 ได้รับเชิญเป็น Keynote Speech ในงานสัมมนา ASME Certification 360 Workshops 2019

16. Business Move

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 (ช.อบค-1) ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย Keynote speech สำหรับงาน ASME Certification 360 Workshops 2019 ณ ห้องบอลลูม Bangkok Marriot Hotel Sukhumvit โดยภายในงานประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน , กรรมการสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย, นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทั้งนี้ กฟผ. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใช้ Power Boiler , Power Piping และ Pressure Vessel ตามมาตรฐานสากลของ ASME โดยตอบสนองเป้าหมาย Availability Reliability and Safety ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างมาก อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการที่ ASME เข้ามาทำ Workshop ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดทั้งบุคลากร ระบบการทำงานของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพ และด้านการควบคุมคุณภาพ ที่ต้องพัฒนาตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน