• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

14. Business Move

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ด้านงานบำรุงรักษา เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องด้วย BTS เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาระบบการดำเนินการ บุคลากร ตลอดจนการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. ได้รับความไว้วางใจจาก BTS ให้เป็นผู้ถือหุ้นร่วมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง

เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทในเครือเป็นผู้ร่วมลงทุน และเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการเดินรถไฟฟ้าและงานบำรุงรักษารถไฟฟ้าให้แก่บุคลากร กฟผ. คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส นำโดยนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) นายประเวทย์ เกิดวัดท่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล  (ช.อบค.-2) ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.)
ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
(อบค.) ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) โครงการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (คกซอ.) และ
ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (RATCH)

โดยกำหนดการมีการรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระบบส่งกำลังไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส” บรรยายโดยนายนพรัตน์ โอฬาริกเดช ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง BTS SCADA System” บรรยายโดยนายมโน หาญดำรงค์รักษ์ ตำแหน่งผู้ควบคุมด้านวิศวกรรมอาวุโส แผนกควบคุมด้านวิศวกรรม โดยมีนายนพดล นิ่มพัชราวุธ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงระบบสนับสนุน เข้าร่วมการบรรยายและตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้เยี่ยมชมโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส บรรยายโดยนายสิริวัฒน์ วงศ์สิริวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกร Depot

ชญานิษฐ์ พุทธิปิลันธน์ วก.5 หขบธ-ธ. กธว-ธ. : รายงาน