• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. ร่วมสนับสนุนให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

13. Business Move

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วิศวกรระดับ 9 กองความปลอดภัยเขื่อน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (วศ.9 กคข-ธ. อบย.) และนางสาวสุชีรา ไทยทองหลาง นักธรณีวิทยาระดับ 6 แผนกวิศวกรรมบำรุงรักษาและแผ่นดินไหว กองความปลอดภัยเขื่อน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (นธ.6 หวข-ธ. กคข-ธ. อบย.) ได้เข้าร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและความปลอดภัยของเขื่อน ร่วมกับผู้แทนจากแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการตอบสนองตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ได้มีการกำหนดให้มีกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์เป็นกรรมการนั้น จึงได้จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแผ่นดินไหวแก่นักเรียนและคณะอาจารย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

    กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ “แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยของเขื่อน” ในเบื้องต้น โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดการอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องแผ่นดินไหวกับเขื่อน กฟผ. ให้แก่นักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหว สามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญตามหลักธรรมมาภิบาลของ กฟผ.

ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ โรจน์ณรงค์ วศ.9 กคข-ธ.: รายงาน