• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ตรวจสอบเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนท่าทุ่งนา

12. Business Move

           เมื่อวันที่ 21 -24 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายบัญชา ดวงชาทม วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (วศ.11 อบย.) ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) และคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน   ศรีนครินทร์ และเขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง หลังจากครบรอบ 2 ปี จากการตรวจสอบครั้งก่อน

          ผลการตรวจสอบทั้ง 2 เขื่อนสามารถสรุปได้ว่า เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนท่าทุ่งนา มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ ในการตรวจสอบครั้งนี้ นายบัญชา ดวงชาทม ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบใบประกาศรับรองความปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ให้กับ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-1 และมอบประกาศรับรองความปลอดภัยของเขื่อนท่าทุ่งนาให้กับ นายสมชาย พรมสูงเนิน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ซึ่งใบรับรองมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

          การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเขื่อนและอาคารจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านโครงสร้างและการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนโครงการไว้

นายพชรพล พรหมสุภา วศ.6 หตม-ธ. กคข-ธ.: รายงาน