• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ประชุม First Meeting คู่สัญญาวัตถุพลอยได้ ประจำปี 2562

15. Business Move

 

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 (ช.อฟม-2.) นายยุติธรรม ประสาทเสรี หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม (กปถม-ฟ.) นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (กปซม-ฟ.) และทีมงานจาก อฟม. ร่วมกับ นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-2 (ช.อกธ-2.) นายบถคณินท์ ล้ำเลิศประเสริฐ วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้ากองการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้ (วศ.9 ทนท.กธพ-ธ.) นางเจิมจันทน์ นาควิสัย หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาธุรกิจวัตถุพลอยได้ (หขบพ-ธ.) และทีมงานจาก กธพ-ธ. ได้จัดประชุม First Meeting คู่สัญญาวัตถุพลอยได้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม มุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

การประชุม First Meeting จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการส่งมอบวัตถุพลอยได้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา โดยมีคู่สัญญาและผู้ประกอบการขนส่งของคู่สัญญาขายวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2562 กับ กฟผ. เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 43 ราย ซึ่งในงานนี้ ได้มีการชี้แจงประเด็นต่างๆที่สำคัญแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานการณ์เถ้าลอยตั้งแต่ปี 2562 - 2569 และประเด็นสำคัญในสัญญา การเข้ารับวัตถุพลอยได้ตามสัญญาปี 2562 และการปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจและการดำเนินการตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. กำลังดำเนินโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบติดตามโลจิสติกส์สำหรับรถบรรทุกวัตถุพลอยได้ ที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกจากแผนที่จริง ตลอดจนกำหนดความเร็วในการขับขี่ อีกทั้งระบบจะแจ้งเตือนและรายงานผลเมื่อพบการทำผิดกฎเงื่อนไข เพื่อสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยกำหนดเริ่มเปิดใช้ระบบในเดือนพฤษภาคมนี้

เมธาวี พุ่มไสว วศ.4 หขบพ-ธ. กธพ-ธ. : รายงาน