• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน และหารือโอกาสการทำธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกัน

10.Business Move

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นางปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวิศวกรรม ฝ่ายจัดการธุรกิจ (กธว-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พร้อมด้วย นายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2562 นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ อาคาร 1 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อยเพลินจิต

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมกันหารือแนวทางและโอกาสการทำธุรกิจโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง กฟผ. บริษัทในเครือ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยระยะแรกจะยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีโครงการพัฒนา เช่น พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของไทย สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และรถไฟทางคู่เชื่อมแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ เป็นต้น

 

นางสาวธัณย์สิตา พงษ์ทรงเสถียร วก..4 หขบธ-ธ. กธว.: รายงาน