• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการความร่วมมือ ระหว่าง. พพ. กับ กรอ. ขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

97.Business Move

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.)            นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) และ นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 (ช.อบค-1.)  ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ได้เปิดเผยหลังการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. กับ กรอ.ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และต้องการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Factory 4.0 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หม้อน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต และในปี 2562 กรอ. และ พพ. เตรียมจะขยายความร่วมมือการประหยัดพลังงานไปสู่อาคารบ้านพักอาศัย พร้อมดูแลการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ลดลงด้วย

สำหรับผลสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อผลักดัน Factory 4.0 และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานให้กับโรงงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินงานทั้งสิ้น                7 โครงการ โดย กฟผ. ได้ให้ความสนับสนุนจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ทำให้บุคลากรประจำโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานและขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ำด้านประสิทธิภาพพลังงาน และด้านความปลอดภัย 2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวทาง Factory 4.0 ผ่านการใช้ระบบ Smart Boiler Monitoring System พร้อมสาธิตการติดตั้ง Economizer และ Air preheater โดยนำร่องในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบจำนวน 1 แห่ง

นอกจากความร่วมมือดังกล่าวแล้ว คาดว่าในปี 2562 กฟผ. จะมีความร่วมมือทางด้านหม้อน้ำ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานอุตสากรรมร่วมกับ กรอ. ต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน กฟผ. โดยสายงาน รวธ. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงความพร้อมและศักยภาพของ EGAT Business ภายใต้แนวคิด “Digital Plant” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน