• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

บริษัท SCG เข้าเยี่ยมชมงานวัตถุพลอยได้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

94.Business Move

 

          เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-2 (ช.อกธ-2.) พร้อมทีมงานกองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (กธพ-ธ.) นำคณะทำงานโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG) จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพลอยได้ เช่น กระบวนการจัดการวัตถุพลอยได้ กระบวนการทำเหมืองลิกไนต์ การเตรียมเชื้อเพลิงสู่การเผาไหม้ของโรงไฟฟ้า และกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุพลอยได้ให้เหมาะสม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันโครงการต้นแบบให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

                ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า แม่เมาะ-2 (ช.อฟม-2) ในการสนับสนุนจัดหาวิทยากรสำหรับการบรรยายและการเยี่ยมชมเหมืองลิกไนต์ พร้อมทั้งนำชมบ่อจัดเก็บวัตถุพลอยได้เป็นอย่างดี

นวมลวรรณ ศิริมา วศ.5 หพพ-ธ. กธพ-ธ. : รายงาน