• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

PetroVietnam Power Corporation เยี่ยมชมศักยภาพในการดำเนินงานของ กฟผ.

48. Business Move

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นายสัณฐิติ จันทอุทัย หัวหน้ากองกังหันก๊าซและดีเซล ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (กกห-ธ. อบค.) นายอาม กาญจนลักษณ หัวหน้ากองบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (กบออ-ธ. อรอ.)  นายพิพัฒน์ ตันสกุล วิศวกรระดับ 9 กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (วศ.9 กธบน-ธ. อกธ.) และ    นายเทพรัตน์ ธัญญพงศ์ชัย หัวหน้าแผนกการขายและบริการสัญญาต่างประเทศ 2 กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (หขบต2-ธ. กธบต-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท PetroVietnam Power Corporation (PV Power) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบำรุงรักษา Siemens Gas Turbine รุ่น V94.3A. และการบริหารการจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ ณ อาคารธุรกิจบำรุงรักษา (ท.0019) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการอะไหล่กังหันก๊าซ ณ คลังอะไหล่ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย

ทั้งนี้ PV Power ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ในการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวของทั้งสองหน่วยงานถือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

นางสาว มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ.: รายงาน

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา โชว์ศักยภาพงาน Dam Safety ในงาน EGAT Digital Era 2019

46. Business Move

 

        เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety) ในงาน EGAT Digital Era 2019 ณ ห้อง Auditorium และบริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานกลาง

       ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติ อบย. นำโดย นางสาวนันทยา ระพิทย์พันธ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทบทวนความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน (หวมข-ธ.) นายจิรายุ คนโทเงิน หัวหน้าแผนกชีวภาพทางน้ำ (หภน-ธ.) นายสิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี วิศวกรระดับ 7 สังกัดแผนกเทคโนโลยีเขื่อน กองความปลอดภัยเขื่อน (วศ.7 หทข-ธ. กคข-ธ.) และนางสาวนฤชล นุชประมูล วิทยากรระดับ 7 แผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงาน (วก.7 หปย-ธ. กผงย-ธ.) รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำบูธนิทรรศการงานด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยในงานได้โชว์ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนหรือ Dam Safety Remote Monitoring System (DS-RMS) 14 เขื่อนใหญ่ที่อยู่ในกำกับดูแลของ กฟผ. ทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานะความปลอดภัยเขื่อน ปริมาณน้ำ ฯลฯ แบบทันท่วงที 24 ชั่วโมง

       นอกจากนี้ยังนำเสนอความล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทค โดยให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลด Application Dam Safety เพื่อใช้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนในงานด้านความปลอดภัยเขื่อน

นฤชล นุชประมูล วก.7 หปย-ธ. กผง-ธ. อบย.: รายงาน

อกธ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกอง ประจำปี 2562

47. Business Move

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี 2562 โดยมี นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ ลงนามร่วมกับหัวหน้ากองทั้ง 6 กองของ อกธ. ประกอบด้วย น.ส.สุมานี ธีรสวัสดิ์ หัวหน้ากองการตลาดและจัดการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (กตบ-ธ.) นายอนุสรณ์ ภู่คำมี หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ (กธบน-ธ.) นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) นายบถคณินท์ ล้ำเลิศประเสริฐ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ (กธพ-ธ.) นางปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวิศวกรรม (กธว-ธ.) และนายวิศนุ สัมฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจโทรคมนาคมและระบบส่ง (กธทส-ธ.) โดยมี นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 2 (ช.อกธ-2.) นายวิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ วิศวกรระดับ 11 อกธ. และ นางรังสินี ประกิจ วิศวกรระดับ 11 รวธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1412 อาคาร ท.102

การลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (PA) ระดับกอง ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้ากองได้สื่อสารเป้าหมายที่สำคัญของ อกธ. ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ อกธ. อย่างมีประสิทธิภาพ

วุฒิกุล แสงศรี วศ.9 อกธ. : รายงาน

กปข. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม

45. Business Move

 

            เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช-อบย.) ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (กปข.) ร่วมกับนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ (กฬอ-ฟ.) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

          นายนำพร ลิขิตลือชา เปิดเผยว่า การตรวจสอบและประเมินในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ค.154/2561 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน ผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนพรมธารา และเขื่อนห้วยกุ่ม ตัวเขื่อนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยใส่ใจดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อนเป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการตรวจสอบเขื่อนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

          การดำเนินการด้านความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กฟผ. มีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในการรักษาความมั่นคงตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีแอพพลิเคชั่น ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน (DAM SAFETY REMOTE MONITORING SYSTEM : DS-RMS)  ให้ประชาชนได้ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพตัวเขื่อน และทราบสถานะความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายทอดสดแบบ Real Time เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนให้กับประชาชนต่อไป

พชรพล พรหมสุภา หตม-ธ. อบย.: รายงาน