• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด โครงการเล่าสู่กันฟัง ฝ่ายจัดการธุรกิจ

100.Business Move new

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดให้มีการบรรยายโครงการเล่าสู่กันฟังเรื่อง “เแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) กับโอกาสทางการตลาด” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อกธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายสรรพัชญ วงษ์สนิท หัวหน้ากองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (กผฟ-ย. อผฟ.) และนายฐนันด์ หทัยเศรษฐ วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า กองวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (วศ.6 หผฟ-ย. กผฟ-ย. อผฟ.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจัดการบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ได้รับรู้การจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า และนำมาสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดแนวทางของการตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจเข้าฟังบรรยายและร่วมซักถามเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน

อกธ. นำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

98.Business Move

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) นายเรืองฤทธิ์ คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ 1 (หขบต1-ธ.) และทีมงาน ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพและประสบการณ์การให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ กฟผ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายนิวัติ อดิเรก ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวีรชัช อุดรเดชอุดม ผู้จัดการ และนายสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดที่จะเข้าไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 1 โรงไฟฟ้าภายในปี 2562 และทำการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอื่นๆ เพิ่มอีกในปีต่อไป

นายจักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน

การประชุม POMCO Annual Meeting 2019 ระหว่าง กฟผ. กับ MHPS และ MC ณ ประเทศญี่ปุ่น

99.Business Move

เมื่อวันที่ 9–12 กันยายน 2562 ได้มีการประชุม POMCO Annual Meeting 2019 ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Power Plant Operation and Maintenance Collaboration - POMCO) ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับบริษัท Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) และบริษัท Mitsubishi Corporation (MC) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) พร้อมนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ในฐานะประธานและรองประธานคณะทำงานความร่วมมือ POMCO นำทีมคณะทำงานฯ และผู้ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท MHPS บริษัท MC และบริษัท MELCO เพื่อติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2562 รวมถึงร่วมกันกำหนดแผนกิจกรรม (Activity Plan) สำหรับปี 2563 โดยผ่านกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์ และหารือร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์บันทึกความเข้าใจ (MOU) และก่อประโยชน์เชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น        

ในการนี้บริษัท MHPS และบริษัท MC พาคณะทำงานฯ เข้าฟังบรรยาย ชมการสาธิต และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน Gas Turbine Manufacturing and Repair Shop, Remote Monitoring Center (MHPS-TOMONI) การควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (IoT), MHPS Verification Power Plant (T-Point) โรงไฟฟ้าของบริษัท MHPS ซึ่งเป็น Pilot Plant สำหรับการนำ Gas Turbine ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เข้าใช้งานก่อนนำเสนอขายแก่ลูกค้า ณ โรงงาน MHPS Takasago และเยี่ยมชม Steam Turbine Factory และ Boiler Factory ณ MHPS Nagasaki (Shop Tour) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคนิคงานบำรุงรักษาฯ การผลิต การซ่อมและส่งมอบงานอะไหล่ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและโรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ารวมถึงการบริหารจัดการโรงงานและอะไหล่ต่อไป

น.ส.บุญยดา รัตนพิไชย วศ.4 หขบต2-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน

การประชุมประสานงานภายใน อกธ. และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

97. Business Move

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ฝ่ายจัดการธุรกิจ โดยนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมประสานงานภายใน อกธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานต่างๆ ในปี 2562 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. ทุกท่านได้รับทราบร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันในหน่วยงาน และถือโอกาสนี้ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562 นำโดยนายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 2 (ช.อกธ-2.) นายเรืองศักดิ์ ทองทรัพย์ วิศวกรระดับ 10 อกธ. นางทัศนีย์ ศุภจริยวิชัย วิทยากรระดับ 10 กองธุรกิจโทรคมนาคมและระบบส่ง (กธทส-ธ.) นายโอภาส สันติกูล ช่างระดับ 7 แผนกประสานงาน (หปง-ธ.) และนายปัญญา กลัดสิงห์ พนักงานขับเครื่องจักรกล ระดับ 4 กองธุรกิจวิศวกรรม (กธว-ธ.) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร อกธ. ทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงลาน จ.ตาก โดยได้นำอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปบริจาคให้แก่นักเรียนเพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และได้จัดกิจกรรม กีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน อกธ. และนักเรียนโรงเรียนบ้านดงลาน อีกด้วย

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ.: รายงาน